فهرست کتاب


ازدواج موفق

عباس رحیمی‏

شناخت کافی و اطلاعات هر یک از دیگری

یکی از دلایل نا موفق بودن بسیاری از ازدواجها، عدم شناخت درست از یکدیگر است.
ازدواجهایی که از روی احساسات جوانی یا عشق های نابخردانه و لحظه ای به وجود می آید، نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت و پس از اینکه آبها از آسیاب افتاد و عشق ها فروکش کرد و احساسات خاموش شد، اختلاف و ناسازگاریها آغاز می گردد؛ آن ازدواجی که بر اساس یک لبخند و یا اشاره یا نامه یا تلفنی باشد، بدون شک نمی تواند ازدواج موفقی باشد.
ازدواج های کامپیوتری که اخیراً به بازار آمده از هم اکنون پایان آن روشن است که چه خواهد شد!
اطلاع از ویژگی های همسر و خصوصیات روحی و جسمی او شرط ازدواج موفق است؛ یک دختر باید همسر آینده خود را از روی شناخت درست انتخاب کند، به همین دلیل اسلام ازدواج تحمیلی را مردود می داند و پسر و دختر باید خودشان تصمیم بگیرند.
هر یک از طرفین می تواند با تحقیق و مشورت و صحبت کردن با طرف مقابل او و اطلاع از طرز تفکر او، تعهد و گذشت، اخلاق اجتماعی و اخلاق خانوادگی او را به دست آورد؛ چنان که یک جوان باید با چشم باز و بصیرت، همسر آینده خود را انتخاب کند و با اطلاع از خصوصیات شخصی و خانوادگی و اخلاقی، به دنبال او برود تا فردا پشیمان نشود و دچار تضاد نگردد.

معیارهای انتخاب

مهمترین موضوع که باید به آن توجه نمود معیارهای انتخاب است؛ کدام جوان مرد زندگی است و کدام دختر همسر شایسته است؟ معیارهای برحسب دید و تفکر افراد و خانواده متفاوت می باشد. برخی ثروتمند بودن را معیار می دانند، گروهی زیبایی را ملاک انتخاب می دانند، بعضی سواد و در آمد کافی را دلیل انتخاب خوب می دانند، عده ای هم نام و شهرت و مقام را دلیل انتخاب خود می دانند و... .
شاید معیارهای یاد شده هر کدام در جای خود بتواند تا حدودی آرزوهای طرف مقابل را از ازدواج بر آورده سازد، ولی هیچ کدام تعهد آور نیست تا بتواند به دوام زندگی و موفقیت و کامیابی آن کمک کند، به همین دلیل هر کدام از آن معیارهای دچار تزلزل گردید، یا معیار دیگری جایگزین آن شد، زندگی را دچار تزلزل می کند، زیرا صفات و صمیمیت و محبت محصول هیچکدام از معیارهای یاد شده نیست.

اسلام و معیارهای انتخاب

در اسلام معیارهایی برای انتخاب وجود دارد که اگر به آن توجه شود و در انتخاب مورد دقت قرار گیرد، بدون شک زندگی شیرین و جاودانه ای خواهد شد.