فهرست کتاب


انسان کامل از نگاه امام خمینی (قدس سره و الشریف) و عارفان مسلمان

محمد امین صادقی ارزگانی تهیه و تحقیق:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی‏

الف تجلیه

مرتبه ای است که نفس، قوا و اعضای بدن را به مراقبت کامل تحت انقیاد و اطاعت احکام شرع و نوامیس الهیه وارد کرده تا دستورها و احکام شرعی را به طور کامل اطاعت کند تا پاکی صوری و طهارت ظاهریه در بدن نمایان شود و در نفس هم رفته رفته خوی انقیاد و ملکه تسلیم برای اراده حق، متحقق گردد. برای حصول این مرتبه عمل به دستورهای فقهی بر طبق مذهب حقه جعفری کافی است و علم فقه کاملا عهده دار این امر است.

ب تخلیه

مرتبه ای است که نفس به مضار و مفاسد اجتماعی و انفرادی اخلاق رذیله و خصلت های پلید آگاهی می یابد و با تدبر در عواقب وخیم آنها در دنیا و آخرت، بر اساس دستورهای علم اخلاق صفات ناپسند از قبیل کبر و حمد و حرص و شهوت و... را از خود دور و محو می کند. این معالجه روحانی مانند مصرف داروهای شفابخش در معالجه جسمانی و طب طبیعی است.

ج تحلیه

مرتبه ای است که پس از حصول تخلیه و رفع موانع، خود را به زیور اخلاق نیک و خصلت های پسندیده که در نظام اجتماع و فرد تاثیرس به سزا و عمیق دارند، آراسته می کند. اگر این پاکیزگی باطن و طهارت معنوی حاصل و متحقق نشود، آدمی در باطن، آلوده و نجس خواهد بود، هر چند که ظاهرا بدن محکوم به پاگیزگی باشد. این کار در طب روحی و معالجه نفس مانند خوردن غذا و استعمال داروهای تقویت کننده ای است که برای تولید نیرو و قوت در بدن در طب جسمانی به کار می برند.