فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

اصول همسرداری

غالبا زندگی با شیرینی، آرامش و صفا آغاز می گردد ولی گاهی دیری نمی پیماید که احساس ها و عاطفه ها، عشق ها و علاقه ها فرو می کاهد. تشنج، درگیری و کشمکش بالا می گیرد و چه بسا کانون گرم زندگی به سردی و خاموشی می گراید. برای جلوگیری از این پدیده دو تدبیر بایسته است:
1. در انتخاب همسر دقیق باشیم، سعی کنیم با تحقیق و گفتگو در چارچوب شرع همسر آینده مان را تا اندازه زیادی بشناسیم. اگر اختلاف نظر و سلیقه ما با او زیاد است، تن به ازدواج ندهیم.
2. اصول و روشهای همسرداری را فرا بگیریم و به کار ببندیم.
فاطمه از آن روز که آمد تا آن لحظه که با همسرش بدرود گفت اصول زندگی را کاملا رعایت کرد فاطمه در آخرین لحظه های زندگیش به علی گفت:
ای پسر عمو، من را دروغ گو و خائن نیافتی و در این مدت از تو سرپیچی نکردم.(201)
و علی تصدیق کرد، یعنی اصول زندگی اینهاست: راستگویی، امانتداری، فرمانبری

1. راستگویی

مسائل را از همسرمان کتمان نکنیم و به او دروغ نگوییم، ممکن است از ما کاری سر زده باشد که اگر واقعیت را بگوییم ما را سرزنش و تنبیه کند، این بهتر از آن است که مساله را از او کتمان کنیم و به او دروغ بگوییم، او با پی بردن به کتمان و دروغ گویی ما روز به روز اعتمادش کم می شود و بنیان زندگی متزلزل می گردد.

2. امانتداری