فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

مکالمه با نامحرم

قرآن به بانوان و دختران هشدار می دهد که با صدای نازک و ناز و کرشمه با نامحرم سخن نگویند مبادا بیمار دلی به آنان طمع ورزد.(179)
بنابرابن مستحب است در مواقعی که ضرورتی ندارد، با نامحرم سخن نگوییم باید با متانت و سنگینی و در فضای سالم دور از هوس سخن بگوییم و از شوخی و خنده بپرهیزیم و در عین حال به نامحرم خیره نشویم و پوشش کامل را در برابر او حفظ کنیم.

مراجعه به نامحرم

امید است که جامعه اسلامی هر چه سریعتر به جایی برسد که دختران و بانوان به راحتی بتوانند کارهای خود را بدون مراجعه به نامحرم انجام دهند. بنابراین تا جایی که امکان دارد به پزشک مرد با عکاس مرد و... مراجعه کنیم.
در مواقع اضطرار باید پوشش خود را در حد امکان حفظ کنیم و تمامی مسائل مربوط به نامحرم را مراعات کنیم.
در این زمینه مسائل لازم فراوانی وجود دارد که شما را به رساله توضیح المسائل مراجع عظام تقلید ارجاع می دهیم.

نگاه به نامحرم

چشم از مناظری که می بیند، فیلم و عکس تهیه، و در مخزن خیال بایگانی می کند. گاهی هم در سالن خیال می نشیند و به تماشای آنها می پردازد.
مراقب باشیم که چشمان ما از مناظر شهوت آلود فیلم و عکس تهیه نکند و اگر به این خطا و گناه دچار شدیم فوری آن منظره را با اشک و آه و توبه از صفحه خیال خود پاک کنیم.
نگاه آلوده به هیچ چیز و هیچ کس جایز نیست.
در فرهنگ اسلام این تنها مردان نیستند که موظفند نگاهای خود را مهار کنند بلکه قرآن زنان را به رعایت این نکته فرمان می دهد.(180)