فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

اعتراف دانشمندان

دانشمندان و جامعه شناسان منصف و باریک بین همه به این حقیقت اعتراف دارند که این عظمت و شکوه زن در حیا، حجاب و خود نگه داری های اوست.
ویل دورانت می گوید:
... زنان دریافتند که دست و دل بازی مایه طعن و تحقیر است و این امر را به دختران خود یاد دادند.
مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیا است و بی آنکه بداند حس می کند که این خود داری ظریفانه از یک لطف و رقت عالی خبر می دهد.
برتراند راسل می گوید:
از لحاظ هنر مایه تاسف است که به آسانی به زنان بتوان دست یافت.
از همه شگفت آورتر سخنی است که یکی از مجلات زنانه از آلفرد هیچکاک - که به قول آن مجله به حسب فن و شغل و فیلم سازی خود درباره زنان تجارب فراوان دارد - نقل می کند او می گوید:
زنان شرقی تا چند سال پیش به خاطر حجاب و نقاب و روبندی که به کار می بردند خود به خود جذاب می نمود و همین مساله جاذبه نیرومندی به آنها می داد، اما به تدریج تلاشی که زنان این کشورها برای برابری با زنان غربی از خود نشان می دهند حجاب و پوششی که دیروز بر زن شرقی کشیده شده بود از میان می رود و همراه آن از جاذبه جنسی او هم کاسته می شود.

خلأ عشق

امروزه یکی از خلأهایی که در دنیای اروپا و آمریکا وجود دارد خلأ عشق است.
در کلمات دانشمندان اروپایی و آمریکایی این نکته زیاد به چشم می خورد که اولین قربانی آزادی و بی بند و باری زنان و مردان امروز، عشق و شور احساسات بسیار شدید و عالی است. در جهان امروز هرگز عشق هایی از نوع عشق های شرقی از قبیل عشق های مجنون و لیلی و خسرو و شیرین رشد و نمو نمی کند.
از داستان های لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و مانند آن می توان فهمید که زن بر اثر دور نگه داشتن خود از دسترسی مرد تا کجا پایه خود را بالا برده است و تا چه حد سر نیاز مرد را به آستان خود فرود آورده است.
قطعا درک زن، این حقیقت را در تمایل او به پوشش بدن خود و حفظ کردن خود به صورت راز، تاثیر فراوان داشته است.(161)

20. الگوی بانوان

الحیا حسن ولکن فی النساء احسن(162)
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: حیا، پسندیده و نیکوست، ولی در زنان پسندیده تر و نیکوتر است.
گرد ماه وجودش خلقه زده بودیم،
من بودم و دیگر یاران او،
دوست داشتیم او بگوید و ما گوش کنیم؛ ولی مثل بعضی وقت های دیگر از ما پرسید. هر کسی چیزی گفت، ولی هیچیک از پاسخ ها را نپسندید.
با خودم گفتم باید پاسخ را از فاطمه بشنوم. نزد همسرم فاطمه آمدم.
فاطمه جان پدرت، رسول خدا، از ما سوالی پرسید، کسی نتوانست پاسخ دهد. چه چیز برای زن بهترین است؟
علی جان!
بهترین چیز برای زن این است که مرد (نامحرمی) را نبیند و مرد (نامحرمی) نیز او را نبیند.
چون پاسخ فاطمه را به پیامبر گفتم، پیامبر پاسخ او را پذیرفت و از صمیم جان فرمود:
پاسخ فاطمه صحیح است، او پاره تن من است!(163)
منطق فاطمه این است که زن، گوهری گرانبها و فرشته ای آسمانی است که هر چه پوشیده تر و محجوب تر باشد نزد خدا محبوب تر است، و این با فطرت او کاملا سازگار است.
منطق فاطمه این است که خودآرایی و خود نمایی زن نباید در برابر چشم نامحرمان باشد، خداوند این هنر را به زن داده است تا قلب شوهرش را فتح کند و چنان قلب او را پر کند که به زنهای دیگر هیچ اعتنایی نکند و طمع وصال آنان را در سر نپروراند.
اما کسانی که افسار شهوت و هوس را رها کرده اند و تن به لذات حیوانی داده و غرق در دنیا گشته اند فرهنگ زندگی آنان چیز دیگری است:
خود آرایی، خود نمایی و چشم چرانی؛ و در یک کلمه آزادی حیوانی آنان شخصیت زن را در اینها می دانند.
از نگاه آنان زنی که با مدرن ترین آرایشها و زیباترین لباس ها خود را می آراید و با دلرباترین شیوه ها در جامعه جلوه گری می کند و چشمانش به دنبال خواسته های نفسانی اش می چرخد، زنی با فرهنگ، امروزی مترقی و خوشبخت است؛ ولی واقعیت چیز دیگری است:
مهار حرص و هوس را اگر رها کردی - مدام در هوسی و دوام در دردی