فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

جلوگیری از گناه در جامعه

پیشگیری از بروز گناهان علنی در جامعه، از راه قوانین و مجازاتها به تنهایی کارساز نیست. حضور مامور در گوشه و کنار جامعه و نظارت همیشگی ناممکن است، بهترین راه مقابله و پیشگیری، ایجاد انگیزه عمومی بر این کار است. ابتکار اسلام در زمینه پیشگیری و مقابله با گناهان اجتماعی، از طریق نظارت مردمی امر به معروف و نهی از منکر نام دارد. اهمیت امر به معروف و نهی از منکر تا آنجاست که پیامبر خدا افراد یک جامعه را به سرنشینان یک کشتی تشبیه نموده است که اگر یکی از آنها گوشه ای از کشتی را سوراخ کند، نه تنها به خود بلکه به دیگران نیز آسیب می رساند و همگان باید از کار او جلوگیری کنند.

واکنش های نخستین

اگر گناهی در جامعه رخ دهد باید قبل از برخورد با گناهکار از آلوده شدن خود جلوگیری کنیم در این بار به چند دستور ایمنی اشاره می کنیم:
1. به مجلس گناه نرویم.
2. در مورد انجام گناه از هیچ کس (حتی از پدر و مادر) اطاعت نکنیم.
3. رضایت قلبی از عمل بدکاران، نداشته باشیم.
4. دوستی قلبی خود را از آنان قطع کنیم.
پس از مراقبت از خود، با سغه صدر و صبر و حوصله با انگیزه اعتلای دین به امر به معروف و نهی از منکر مبادرت ورزیم.

شرایط امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر در مورد مستحبات و مکروهات، واجب نیست بلکه در مورد بلکه در مورد واجبات و محرمات واجب است و آن، در صورتی است که شرایط زیر محقق باشد:
1. ابتدا معروف (واجب) و منکر (حرام) را بشناسیم.
2. اقدام ما بی نتیجه نباشد، لااقل احتمال تاثیر بدهیم.
3. گنهکار در صدد ادامه و تکرار آن کار باشد.
4. اقدام ما ضرر جانی، آبرویی یا مالی قابل توجه برای خودمان یا نزدیکان یا یاران و همراهانمان و یا سایر مومنان نداشته باشد؛ مگر آنکه مساله، خطیر و حساس باشد.(154)