فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

تهیه جهیزیه

جهیزیه باید بر اساس ضوابط سال خمسی تهیه شود و اگر پدر و مادر و دیگران نیز در تهیه آن سهیم هستند آنها نیز باید سال خمسی داشته باشند و بر اساس سال ضوابط سال خمسی آن را تهیه کنند.
همچنین مصارف شخصی، هدیه ها، چشم روشنی ها و کادوها همه بر اساس ضوابط سال خمسی باشند.

سال خمسی

سال خمسی بر اساس ضوابط خاصی شکل می گیرد و تاریخ شروع آن اختیاری نیست و برای فراگیری آغاز سال خمسی باید به نکته های زیر توجه کرد: کسانی که در آمدی دارند دو دسته اند:
1. دسته ای در آمدشان در تاریخ خاصی به دستشان می رسد؛ مانند حقوق بران و مزد بگیران جامعه.
2. دسته ای دیگر، در آمدشان به صورت تدریجی به دستشان می رسد؛ مانند تاجران و صنعتگران.
دسته اول وقتی اولین در آمدشان به دستشان رسید، و دسته دوم از اولین روزی که شروع به فعالیت کردند و اولین سود را که به دست آوردند و سال خمسیشان آغاز می شود.(148)
از آغاز اولین درآمد و سود تا گذشت یک سال کامل را سال خمسی می گویند.

قانون کلی خمس

در بین سال هر گونه در آمدی که از راه حلال به دست آید و صرف هزینه زندگی گردد از قانون پرداخت خمس معاف است، البته در صورتی که هزینه ها از شأن اجتماعی ما بالاتر نباشد و در آنها اسراف و زیاده روی هم نکرده باشیم.(149)
غیر از هزینه ها، هر چه هنگام فرا رسیدن سال خمسی موجود است باید محاسبه و برسی گردد ما در اینجا به صورت کوتاه و کلی به وظیفه دسته اول (حقوق بگیران و مزد بگیران) اشاره می کنیم:
این دسته از مردم باید آنچه پول و مواد مصرفی (خوراکی ها و نوشیدنی ها و مواد سوختی) در این تاریخ دارند همه را محاسبه کنند و یک پنجم (20/) آن را به عنوان خمس جدا کنند و به مرجع تقلید خود یا یکی از نمایندگان او در استانها و شهرستانها تحویل دهند.(150)
مساله خمس، ریزه کاریهایی دارد که در این مختصر نمی گنجد.
شایسته است هر ساله نزد شخصی که از مسائل خمس آگاهی کامل دارد، رفته و به خمس اموال خود رسیدگی کنیم.