فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

احکام نماز جماعت

1. جایگاه امام جماعت نباید از جایگاه مامومین بالاتر باشد.(115)
2. مامومین می توانند در مکانی بالاتر از امام بایستند، مثلا امام در صحن مسجد و مامومین در پشت بام بایستند ولی اگر ساختمان چند طبقه باشد، اشکال دارد.(116)
3. اگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند تمام شوند یا همه آنها نیت فرادا نمایند، اگر فاصله به اندازه یک قدم بزرگ نباشد، نماز صف بعد به طور جماعت صحیح است و اگر بیشتر از این مقدار باشد، فرادی می شود و صحیح است.(117)

شرایط امام جماعت

1. امام جماعت باید بالغ و عادل باشد و نماز را صحیح بخواند.
2. اگر ماموم، مرد است امام جماعت نیز باید مرد باشد.
3. و اگر ماموم، زن است بنابر فتوای حضرت امام قدس سره احتیاط واجب آن است که امام جماعت او، مرد باشد.(118)
استفاءاز مقام معظم رهبری
س چه وقت زن می تواند امام جماعت باشد؟
ج - اگر مامومین تنها زنان باشندت امام جماعت می تواند زن باشد.(119)

وظیفه ماموم در نماز جماعت

1.احتیاط واجب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده، ماموم تکبیر نگوید.(120)
2. ماموم باید غیر از حمد و سوره، همه چیز را خودش بخواند، ولی اگر رکعت اول یا دوم او، رکعت سوم یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را (آهسته)بخواند.(121)