فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

سوره توحید

این سوره سراپا از یگانگی خدا سخن می گوید از این رو سوره توحید نام گرفته است.
بسم الله الرحمن الرحیم؛
به نام خداوند رحمتگر مهربان
قل هو الله احد
بگو او خدایی است یکتا.
توحید که همان یگانه دانستن خداست، اساسی ترین اصل همه ادیان الهی است. توحید مرز بین ایمان و کفر است. او یکتا است یعنی دومی ندارد، شبیه مثل و مانندی ندارد، جزء و عضوی ندارد .
کسی که توحید خدا را باور کند، دچار شرک و ریا نمی شود و همه کارهایش را برای او انجام می دهد.
الله الصمد؛
خدای بی نیاز (پاک از عیب و پناه نیازمندان)
همه موجودات سر تا پا نیازند و در وجود و بقاء خود، به خدا نیازمندند، همه به او پناه می آورند و خود را پر از عیب و نقص می یابند. کسی که تنها خدا را صمد می داند، و خود و دیگران را فقیر و نیازمند و بی پناه، جز به خدا تکیه نمی کند.
لم یلد و لم یولد؛
نه کسی زاده اوست و نه او زاده کسی است.
او سرچشمه هستی است. همه کس و همه چیز آفریده او هستند اما او همیشه بوده و همیشه خواهد بود، او ازلی و ابدی است. دل بستن و پناه آوردن به چنین حقیقت بی کرانی، انسان را در برابر همه خطرات مادی و آسیب های اجتماعی بیمه می کند.
و لم یکن له کفوا احد؛
و احدی همتای او نیست.
و در پایان سوره باز تاکید می کنیم که خدا یکتاست و هیچ کس، همتا همانند او نیست و اگر این حقیقت را به خوبی باور کنیم، همه کارهای خود را برای خدا انجام می دهیم و در اهداف فردی گروهی و اجتماعی خود، غیر خدا را دخیل و شریک نمی کنیم.

ذکر رکوع

سبحان ربی العظیم و بحمده؛
پروردگار بزرگم را منزه می دانم و می ستایم.

ذکر سجده

سبحانه ربی الاعلی و بحمده؛
پروردگار بلند مرتبه ام را منزه می دانم و می ستایم.
نمازگزار پس از آن همه عظمت و بزرگی خدا، خود را کوچک و بی مقدار و بلکه هیچ می یابد و در برابر عظمت او خم می شود (رکوع) و آنگاه به زمین می افتد (سجده) و زبان به تسبیح او می گشاید.
او خدا را منزه از هر عیب و نقص می یابد، پس از آن باز به حمد و ستایش رو می آورد.
او دریافته است که خداوند حقیقت بی کران است که از فهم و درک او بالاتر است و باید تنها در برابر عظمت او سر فرود آورد. او دیگر در برابر غیر خدا و طاغوت ها کرنش نخواهد کرد.