فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

پوشش نماز

دختران و بانوان در هنگام نماز باید تمام بدن خود را بپوشانند، خواه کسی آنها را ببیند و خواه نبیند.
البته پوشاندن سه قسمت از بدن واجب نیست البته بهتر است آن قسمت ها را نیز بپوشانند:
1. صورت
2. .دستها تا مچ
3. پاها تا مچ

نکته های مهم:

1. پوشاندن مقداری از صورت که هنگام وضو گرفتن باید شسته شود، لازم نیست.
2. برای آنکه یقین پیدا کنیم که مقدار واجب را پوشانده ایم باید مقداری از صورت و زیر چانه را بپوشانیم و مقداری پایین تر از مچ دست ها و پاها را نیز بپوشانیم.
3. اگر نامحرمی شاهد نماز خواندن ماست باید پاها را نیز بپوشانیم و اگر دست و صورت ما زینتی دارد باید آنها را نیز بپوشانیم و اگر نامحرم به قصد لذت به ما نگاه می کند اگر چه دست و صورت ما زیور و زینتی نداشته باشد باید آنها را نیز از نامحرم بپوشانیم.(82)

بدن و لباس نمازگزار

بدن و لباس نمازگزار باید پاک باشد بنابراین:
1. اگر ذره ای خون حیض یا نفاس در بدن یا لباس نمارگزار باشد نماز او باطل است.
2. بنابر احتیاط واجب نباید خون استحاضه در بدن یا لباس نمازگزار باشد .
3. غیر از خون حیض، نفاس و استحاضه اگر خونی در بدن یا لباس نمازگزار باشد در صورت که کمتر از (اندازه یک سکه دو ریالی) باشد اشکالی ندارد.
4. کسی که ناچار است با بدن یا لباس نجس نماز بخواند مثلا آب برای تطهیر ندارد، نماز او با بدن یا لباس نجس صحیح است.(83)