فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

احکام نماز

بخشی از احکام نماز را بیش از این فرا گرفته اید. هم اینک به ذکر چند نکته در این زمینه می پردازیم.

پوشش نماز

دختران و بانوان در هنگام نماز باید تمام بدن خود را بپوشانند، خواه کسی آنها را ببیند و خواه نبیند.
البته پوشاندن سه قسمت از بدن واجب نیست البته بهتر است آن قسمت ها را نیز بپوشانند:
1. صورت
2. .دستها تا مچ
3. پاها تا مچ

نکته های مهم:

1. پوشاندن مقداری از صورت که هنگام وضو گرفتن باید شسته شود، لازم نیست.
2. برای آنکه یقین پیدا کنیم که مقدار واجب را پوشانده ایم باید مقداری از صورت و زیر چانه را بپوشانیم و مقداری پایین تر از مچ دست ها و پاها را نیز بپوشانیم.
3. اگر نامحرمی شاهد نماز خواندن ماست باید پاها را نیز بپوشانیم و اگر دست و صورت ما زینتی دارد باید آنها را نیز بپوشانیم و اگر نامحرم به قصد لذت به ما نگاه می کند اگر چه دست و صورت ما زیور و زینتی نداشته باشد باید آنها را نیز از نامحرم بپوشانیم.(82)