فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

وضوی واجب

برای خواندن نمازهای واجب باید وضو بگیریم، همچنین تماس برقرار کردن با نام خدا و نوشته قرآن و بنابر احتیاط واجب نام ائمه معصومین علیه السلام و حضرت زهرا علیه السلام بدون وضو حرام است. بنابراین به دو نکته توجه می کنیم:
1. استفاده کردن از گردن بندها و انگشترهایی که نام خدا و آیات خدا و نام ائمه معصومین علیه السلام در آنها نقش بسته است، اشکالی ندارد ولی شخصی که وضو ندارد نباید به آن قسمت ها دست بزند و یا بدنش با آنها تماس برقرار کند.(73)
2. بعضی فکر می کنند شب زفاف و عروسی، نماز خواندن از عهده عروس برداشته می شود چون اگر بخواهد وضو بگیرد، آرایش او به هم می ریزد، این ریشه مذهبی ندارد نماز خواندن بر عروس واجب است، او می تواند قبل از رفتن به آرایشگاه وضو بگیرد و نماز مغرب و عشاء را با همان وضو بخواند.

برطرف کردن موانع

اگر یقین داریم که مانعی از رسیدن آب به اعضای وضو هست یا شک داریم که این چیزی که در اعضای وضو هست مانع است یا نه - واجب است آن را بر طرف کنیم، آنگاه وضو بگیریم بنابراین:
1. اگر بر اعضای وضو، لاک، کرم و مواد آرایشی باشد در صورتی که جرم دارند و یا در اثر چربی مانع از رسیدن آب به اعضای وضو هستند و یا شک داریم که مانع هستند یا نه، واجب است آنها را بر طرف کنیم.
2. برخی ناخن های خود را بلندتر از حد معمول می گذارند، این افراد باید توجه داشته باشند که هنگام وضو در زیر آنها مقدار اضافی چرک هست واجب است آن را بر طرف کنیم .(74)

محل وضوی بانوان

دختران و بانوان باید دور از چشم نامحرم وضو بگیرند و باید از وضو گرفتن در محل هایی که مردها آمد و شد دارند اجتناب کنند.
به این نکته توجه کند که نامحرم، نامحرم است چه غریبه باشد چه آشنا و فامیل. بنابراین باید در خانه این نکته را نیز رعایت کرد؛ و از وضو گرفتن در برابر چشمان نامحرمان خودداری کرد.