فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

2. استحاضه متوسطه (جریان متوسط)

خون دو طرف پنبه بهداشتی را آلوده می کند ولی به دستمال بهداشتی نمی رسد. در این جا هر شبانه روز یک بار برای همان نمازی که پیش از آن خون دیده غسل می کند، برای نمازها وضو می گیرد، روزه گرفتن او (به شرط انجام غسل) مانعی ندارد. البته پس از پایان یافتن خون ریزی هم باید غسل کند.(67)

3.استحاضه کثیره (جریان زیاد)

خون از پنبه می گذرد و به پنبه بهداشتی سرایت می کند. در این هنگام قبل از هر نماز باید غسل کند؛ البته اگر بین نماز ظهر و عصر، و بین مغرب و عشاء را فاصله نیندازد، یک غسل برای دو نماز کافی است.(68)

نکته های مهم

در جریان متوسط و زیاد خون باید به این نکته ها توجه داشت:
1. برای هر نماز بدن، پنبه و دستمال بهداشتی از خون استحاضه پاک باشند.
2. پس از وضو و غسل تا حدی که امکان دارد و بیم ضرر ندارد و باید از بیرون آمدن خون جلوگیری کرد.
توجه
دختران باید با مطالعه و استمداد از مربیان و مادر یا خواهر بزرگ خود برداشت درستی از خود قاعدگی و استحاضه داشته باشند تا دچار تصورات عجیب و غریب در نتیجه گوشه نشینی و دلهره و سردرگمی نگردند و از انجام وظایف خود باز نمانند.