فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

راههای تشخیص

در دو مورد زیر به احتمال بسیار قوی خون، خون استحاضه است البته اگر خون، ناشی از زخم یا نفاس نباشد.
1. خونی که قبل از بلوغ و پس از یائسگی دیده می شود.
2. خونی که کمتر از سه روز جریان دارد.(64)
برای تشخیص خون استحاضه باید به نشانه های آن توجه کرد: خون استحاضه غالبا زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش می آید و غلیظ نیست.(65)

اقسام استحاضه

جریان خون استحاضه همیشه یکسان نیست؛ گاهی کم؛ گاهی زیاد و گاهی متوسط است که هر کدام احکام ویژه ای دارد.

1. استحاضه قلیله (جریان کم)

خون تنها یک طرف پنبه بهداشتی را آلوده می کند ولی از طرف دیگر ظاهر نمی شود. در این صورت فقط باید بدن را تطهیر کرد و بنابر احتیاط واجب پنبه را عوض کرد، نماز را با وضو خواند، و روزه گرفتن هم صحیح است.(66)