فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

خون استحاضه

خون استحاضه مربوط به بلوغ و بعد از آن نیست بلکه ممکن است پیش از بلوغ و همچنین در دوران دوران یائسگی که دیگر زن غالبا باردار نمی شود و خون قاعدگی و نفاس نمی بیند، مشاهده گردد.

راههای تشخیص

در دو مورد زیر به احتمال بسیار قوی خون، خون استحاضه است البته اگر خون، ناشی از زخم یا نفاس نباشد.
1. خونی که قبل از بلوغ و پس از یائسگی دیده می شود.
2. خونی که کمتر از سه روز جریان دارد.(64)
برای تشخیص خون استحاضه باید به نشانه های آن توجه کرد: خون استحاضه غالبا زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش می آید و غلیظ نیست.(65)

اقسام استحاضه

جریان خون استحاضه همیشه یکسان نیست؛ گاهی کم؛ گاهی زیاد و گاهی متوسط است که هر کدام احکام ویژه ای دارد.