فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

جنابت

اگر منی از انسان خارج شود چه در خواب باشد و چه در بیداری انسان، انسان جنب می شود البته از راه آمیزش حلال یا حرام نیز انسان جنب می شود.(41)
بنابراین توجه به این نکته لازم است ممکن است دختران نیز به واسطه خارج شدن منی، جنب شوند.(42)
در تاریخ آمده است:
زنی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و با شرم و حیا پرسید: اگر زنی در خواب آنچه را که مردها می بینند ببیند حکمش چیست؟
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا همراه با لذت است؟
زن گفت: آری.
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آنچه بر مردان هست بر او نیز هست (باید غسل جنابت کند).(43)
بنابراین اگر کسی یقین کند آنچه که بیرون آمده است منی است باید غسل کند و اگر یقین ندارد، چنانچه رطوبتی از او خارج شود همراه با شهوت باشد حکم منی را دارد و باید غسل جنابت کند و اگر این نشانه را نداشته باشد و شک کند که این گونه بوده است یا نه، غسل بر او واجب نیست.(44)
بنابراین ترشحات سفید رنگ و سایر ترشحات و آبها، همگی پاکند و نباید زمینه وسواس ما را فراهم سازند.(45)

آداب ویژه غسل

به دو روش می توان غسل کرد:
1. ترتیبی
به نیت غسل ابتدا سر و گردن را می شوییم، سپس نیمه راست بدن و سپس نیمه چپ بدن را.
2. ارتماسی
به یکی از دو روش زیر غسل می کنیم:
با نیت غسل به تدریج زیر آب می رویم تا تمام بدن در آب قرا گیرد. هر چند احتیاط آن است که یک دفعه داخل آب برویم.
و یا زیر آب رفته و در آب به نیت غسل، بدن را تکان می دهیم.

احکام غسل

با کیفیت غسل کردن آشنا شوید، در اینجا به برخی از نکته های مهم اشاره می کنیم:
1. چیزهایی را که مانع رسیدن آب به بدن است ابتدا برطرف می کنیم و اگر پیش از این کار غسل کنیم، غسل، باطل است .(46)
2. در غسل، باید آب بر بدن جاری شود و تمام آن برسد ولی دست کشیدن لازم نیست.(47)
3. شستن لاله داخلی گوش و بین انگشتان پا واجب است ولی شستن جاهایی که دیده نمی شود مانند داخل گوش و بینی واجب نیست.
4. هنگام غسل پاهای خود را از زمین برداریم تا کف پاها هم آب برسد و شسته شود.
5. اگر در بین غسل کردن کاری که وضو را باطل می کند از انسان سر بزند، غسل او باطل نمی شود. ولی برای نماز باید وضو بگیرد.(48)
6. اگر کسی شک دارد که غسل کرده است یا نه، واجب است غسل کند.
7. کسی که غسل کرده و پس از غسل کردن شک می کند که غسل او صحیح بوده یا نه، لازم نیست دوباره غسل کند.(49)