فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

خشک شویی ها

لباسی را که نجس است نباید داخل خشک شویی انداخت باید ابتدا خودمان یا متصدی خشک شویی آن را تطهیر کند و داخل خشک شویی بیندازد. چون خشک شویی با مواد مانند شیمیایی بنزین و سایر مواد پاک کننده، لباسها را تمیز می کند و با آب و شستن سر و کار ندارد. بنابراین:
1. اگر لباس پاک خود را تحویل خشک شویی دادیم و شک کردیم که آیا در دستگاه نجس شده است یا نه، آن لباس، پاک است.
2. اگر شک کنیم که لباس ما با لباسهای نجس مخلوط شده است، لباس ما نجس است.
3. اگر لباس ما نجس بوده و فراموش کردیم که به متصدی خشک شویی تذکر دهیم باید از او بپرسیم چنانچه آن را تطهیر نکرده است، نجس است.(37)

تطهیر جامدات

اگر گندم و برنج، گوشت و صابون و چیزهای جامد دیگر نجس شوند:
1. اگر فقط ظاهر آنها نجس شده باشد، تطهیر آنها همانند ظروف نجس انجام می پذیرد.
2. اگر نجاست به داخل آنها هم رسیده باشد قابل تطهیر نیستند.
3. اگر شک داریم نجاست به داخل آنها رسیده است یا نه، تطهیر ظاهر آنها کافی است.

تطهیر زمین نجس

با آب کر، جاری و لوله: ابتدا عین نجاست را برطرف می کنیم آنگاه آب را روی آن می گیریم تا تمام جاهای نجس را فراگیرد.
با آب قلیل: اگر زمین سخت و محکم نیست و آب را فرو می گیرد قابل تطهیر نیست ولی اگر آب بر آن جاری می شود، آب قلیل را روی محل نجس می ریزیم تا آب، جاری شود، آنگاه آب را به داخل چاه یا فاضلاب هدایت می کنیم.
زمینی که روی آن ریگ یا شن است با آب قلیل پاک می شود ولی زیر ریگها و شن ها نجس می ماند.(38)