فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

تطهیر غیر ظروف

غیر ظروف مثل لباس و فرش را به طریق زیر تطهیر می کنیم:
با آب کر، جاری و چاه: یک مرتبه در آب فرو می بریم و بیرون می آوریم و اگر آب را به خود می گیرد و قابل فشردن است بنابر احتیاط واجب آن را داخل آب می رسانیم و آن را خارج می کنیم.
با آب لوله: (وصل به کر یا جاری): یک مرتبه زیر شیر آب می گیریم و با شیلنگ آب را روی آن می گیریم و اگر آب را به خود می گیرد و قابل فشردن است و بنابر احتیاط واجب آب را داخل آن می رسانیم و خارج می کنیم.
با آب قلیل: اگر با بول نجس شده آن را دو مرتبه و اگر با چیز دیگر نجس شده آن را یک مرتبه می شوییم.
در هر صورت اگر آب را به خود می گیرد و قابل فشردن است باید بعد از هر بار شستن آن را بفشاریم تا آبهای داخلش بیرون بیاید و یا به گونه ای دیگر آب آن را بگیریم.
توجه:
غیر ظروف، اگر با بول پسر بچه شیر خواری که غذا خور نشده است نجس شوند، اگر یک مرتبه آب روی آن بریزیم که به تمام جاهای نجس برسد پاک می شود و در فرش و لباس و مانند آن ، فشار دادن هم لازم نیست.(35)

لباس شویی ها

ابتدا عین نجاست را از لباس ها برطرف می کنیم، آنگاه لباسها را داخل لباس شویی می ریزیم و اگر لباس شویی پس از جمع شدن مقداری آب در مخزن، آبش قطع می شود و شروع به شستن می کند باید دو بار آن را بشوید و هر دفعه آب آن خارج گردد و اگر آب لباس شویی قطع نمی گردد یک بار شستن کافی است.(36)

در باره لباس شویی های عمومی به این دو نکته توجه کنیم:

1. اگر لباس را پاک تحویل دادیم ولی شک داریم که نجس شده است یا نه، پاک است.
2. اگر لباس مان نجس بوده و متصدی شستن که مسلمان است بگوید آن را تطهیر کرده ام، حکم لباس پاک را دارد.