فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

احکام نجس ها

از نجس ها و چیزهایی که نجس شده اند بپرهیزیم به عنوان نمونه:
1. خوردن و آشامیدن نجس و چیز نجس شده حرام است.(24)
2. با بدن یا لباس نجس نماز نخوانیم که اگر عمدی باشد نماز باطل است.(25)
3. بر نجس تیمم نکنیم که باطل است.(26)
4. بر نجس سجده نکنیم که باطل است.(27)

پاک کننده ها

انسان دوست دارد پاک و پاکیزه باشد. خداوند نیز به این خواسته پسندیده او پاسخ مثبت داده و بعضی از چیزها را پاک کننده قرار داده است.
یکی از پاک کننده ها آب است البته ممکن است بعضی از مایعات دیگر و مواد شیمیایی و بخار آب در بین مردم پاک کننده به شمار آیند ولی از نظر شرعی پاک کننده نیستند.
همچنین اگر آب با چند چیز دیگر مخلوط شود به طوری که دیگران به آن آب نگویند نمی تواند پاک کننده باشد مثل آبدوغ یا آب میوه و در اصطلاح به آن آب مضاف می گویند.
آب اگر مضاف نباشد مطلق است و تنها آب مطلق پاک کننده است.

اقسام آب مطلق

1. آب باران
2. آب چاه
3. آب جاری (آبی که از زمین می جوشد و جاری می شود)
4. آب راکد (آبی که از زمین نمی جوشد)