فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

بزرگ دانستن احکام الهی

احکام الهی تامین کننده دنیا و آخرت و مقرب انسان به خدای بزرگ هستند و نباید آنها را از اوج خود پایین بیاوریم. استخفاف احکام به راههای زیر است:
1- احکام را منحصر در احکام فردی بدانیم.
2- احکام را تنها در محدوده اجتماع لازم بدانیم.
3- احکام را فقط تامین کننده مسائل دنیوی بدانیم.
4- احکام را از سیاست و حکومت جدا بدانیم.
5- احکام را تنها تامین کننده آخرت بدانیم.

2. پایه های فهم احکام

فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین.(3) پس چرا از هر فرقه ای از آنان، دسته ای کوچ نمی کنند تا در دین آگاهی پیدا کنند؟!
مجتهد و فقیه که رسالت بزرگ و فهم دقیق احکام و ابلاغ آن را به جامعه به عهده گرفته است برای استنباط احکام از منابع دینی به علوم زیر نیازمند است:
1- ادبیات عرب (شامل: صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع لغت)
2- منطق
3- انس و آشنایی با قرآن و احادیث معصومین علیه السلام
4- آشنایی با علم رجال برای تشخیص راویان حدیث
5- اصول فقه (برای به دست آوردن قدرت استخراج احکام از منابع دینی).

تقلید و مرجع تقلید

کسانی که توان استنباط احکام دین را ندارند و یا در راه تحصیل این شاخه از علوم اسلامی هستند ولی به حد اعلای تخصص نرسیده اند به حکم عقل و دین موظفند از فقیه جامع الشرایط به او مرجع تقلید می گویند، تقلید کنند.
مرجع تقلید کسی است که به حدی اعلای تخصص و تعهد بار یافته است؛ فهم او از سایر فقیهان دقیق تر و تقوای او شدیدتر است. با نشانه ها و شرایط مرجع تقلید آشنا می شویم.
1- دانا و دانشمند باشد
2- به مرحله اجتهاد رسیده باشد.
3- بنابر احتیاط واجب از همه متخصصان، داناتر و ورزیده تر باشد (اعلم باشد).
4- به اوضاع روان، آن اندازه که در تشخیص موضوعات احکام و اظهار نظر جدید فقهی دخالت دارد، آشنا باشد.
5- عادل باشد، آن گونه که از گناه کبیره(4) بپرهیزد.