فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

آگاهی از احکام

سراغ گل را باید از باغبان و گلبان گرفت و مردمی که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیه السلام می زیستند چنین می کردند.
آن روزها دسترسی به احکام کار چندان دشواری نبود، نماینده ای می فرستادند یا خود حضور می یافتند و حکم مسائلی که برای آنان پیش آمده بود جویا می شدند.
با غیبت امام عصر علیه السلام دسترسی به احکام از طریق گذشته میسر نبود و از طرف دیگر با تغییراتی که در بافت اجتماعی و ساختار حکومتی پیش می آمد نو آوری های علم و تمدن، مسائل نو و نسبتا پیچیده ای پدید می آمد که حکم آن برای توده مردم نامعلوم می نمود.

چاره عصر غیبت

چاره عصر غیبت چیست؟
بی شک چون دین اسلام دین کاملی است، حکم هیچ مساله و پیش آمدی را فرو نگذاشته است و ما با مراجعه جدی و کارشناسانه به دین توان فهمیدن حکم مسائل و پیشامدها را داریم.
عقل و دین هر دو، چاره کار را در مراجعه به منابع دین می دانند.
منابع دین عبارتند از: عقل و نقل.
عقل؛ همان عقل پاک و پیراسته از اوهام و خرافات است، همان عقل فطری که در نهان و نهاد همه هست. و نقل؛ مجموعه قرآن و سنت هاست. قرآن را که می دانیم، اما سنت عبارت است از: گفتار، کردار، و امضاء و تایید معصومین علیه السلام.

کارشناس عرصه احکام

شناخت گل، ذوق لطیف و فهم رقیق می طلبد و فهم احکام از منابع دین نیز لطافت، ظرافت و باریک بینی و دقت نظر می خواهد، همه افراد برای شناختن احکام، آزادند تا با آموختن علوم و دانش های این رشته، تخصص لازم را پیدا کنند. تحصیل در این رشته استعداد فراوان و علاقه بسیار می طلبد، کسانی که دارای این دو ویژگی باشند دختر و پسر می تواند با شرکت در آزمون ورودی دانشگاه علوم دینی یعنی حوزه علمیه و شرکت فعال در کلاس های درس، دانش های مورد نیاز را فرا بگیرند ولی قطعا کسانی در این عرصه بر سرحد تخصص نرسیده باشند نمی توانند احکام دین را از منابع اصلی به دست آورند و چنین افرادی باید به کارشناس این عرصه یعنی مجتهد رجوع کنند.
به آن مجتهدی که مردم به آن رجوع می کنند و احکام دین از او پیروی و تقلید می کنند فقیه و مرجع تقلید می گویند.