فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

شناخت احکام

اگر بخواهیم به شناخت واقعی احکام دست یابیم باید حقیقت دین را بشناسیم و به ریشه های احکام که همان عقاید پاک است نظری بیفکنیم.
عقاید پاک که از وحی و فطرت تغذیه می کنند و سیراب می گردند به ما می گویند:
خداوند، خالق و مدبر جهان و انسان است، انسان در این جهان بیهوده نیامده و سرانجام نابود نخواهد شد. انسان، موجودی ابدی است و این ابدیت با اعمال او در این جهان ساخته می شود، و چون فطرت به تنهایی توان هدایت او را ندارد باید از هدایت های پیامبران و امامان مدد بگیرد.
از اینجاست که مجموعه هدایت های الهی تحت عنوان احکام شکل می گیرد و برای رسیدن به سعادت ابدی باید آنها را فرا گرفته و بکار بست.

آگاهی از احکام

سراغ گل را باید از باغبان و گلبان گرفت و مردمی که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیه السلام می زیستند چنین می کردند.
آن روزها دسترسی به احکام کار چندان دشواری نبود، نماینده ای می فرستادند یا خود حضور می یافتند و حکم مسائلی که برای آنان پیش آمده بود جویا می شدند.
با غیبت امام عصر علیه السلام دسترسی به احکام از طریق گذشته میسر نبود و از طرف دیگر با تغییراتی که در بافت اجتماعی و ساختار حکومتی پیش می آمد نو آوری های علم و تمدن، مسائل نو و نسبتا پیچیده ای پدید می آمد که حکم آن برای توده مردم نامعلوم می نمود.

چاره عصر غیبت

چاره عصر غیبت چیست؟
بی شک چون دین اسلام دین کاملی است، حکم هیچ مساله و پیش آمدی را فرو نگذاشته است و ما با مراجعه جدی و کارشناسانه به دین توان فهمیدن حکم مسائل و پیشامدها را داریم.
عقل و دین هر دو، چاره کار را در مراجعه به منابع دین می دانند.
منابع دین عبارتند از: عقل و نقل.
عقل؛ همان عقل پاک و پیراسته از اوهام و خرافات است، همان عقل فطری که در نهان و نهاد همه هست. و نقل؛ مجموعه قرآن و سنت هاست. قرآن را که می دانیم، اما سنت عبارت است از: گفتار، کردار، و امضاء و تایید معصومین علیه السلام.