غربت در کوچه بنی هاشم

نویسنده : مهدی مهدوی

فریاد دادخواهی

محسن که دل ز داغ غمش زار و مضطر است - فریاد داد خواهی آل پیمبر است
محسن ستاره ای که نیامد به چشم کس - تابان ز کهکشان پر از مهر کوثر است
گل میخ در به سینه زهرا چینین نوشت - محسن شهید راه تولای حیدر است
جشن ولادتش شده ختم شهادتش - آن غنچه خزان زده نشکفته پرپر است
محسن حسین اول کربلای درد - در خاک و خون به قتلگه عشق دلبر است
(علیرضا شریف کاشانی)

گل پرپر

میوه قلب پیمبر محسن - سند غربت حیدر محسن
بین دیوار و در از ضرب لگد - همچو مادر شده مضطر محسن
تا که آسیب به مادر نرسد - تو شدی حائل آن در محسن
از جفا و ستم خصم دنی - گشته ای چون گل پرپر محسن
آتش افروخت عدو در خانه - سوختی در بر مادر محسن
عاصیان را ز کرم بحر کرم - می شوی شافع محشرمحسن
(علی مهدوی)

زینب و محسن

آرزویم بود از محسن طرفداری کنم - در نگهداریش ای مادر ترا یاری کنم
با خودم می گفتم این را جز حسین و جز حسن - باز دارم یک برادر تا که غمخواری کنم
باید آنروزی که محسن پا به دنیا می نهد - مژده بر بابا دهم او را خبر داری کنم
من نمی دانستم ای مادر که روزی می رسد - در عزای کودک ششماهه ات زاری کنم
جای اشک شوق اشک غم ببارد دیده ام - ای دریغا جای خوشحالی عزاداری کنم
(سید محمد تقی ساداتیه)