فهرست کتاب


آداب معاشرت با مردم در سیره و سخن پیشوایان ترجمه کتاب العشرة وسایل الشیعه

شیخ حر عاملی ترجمه:محمد علی مقدس

باب هشتاد و هشتم: استحباب اطعام همسایگان و در صورت ضرورت وجوب آن

1. عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله: ما آمن بی من بات شبعان و جاره جائع، قال: وما من أهل قریة یبیت فیهم جائع ینظر الله الیهم یوم القیامة.
امام باقر (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده که فرمود: کسی که سیر بخوابد در حالیکه همسایه اش گرسنه است، به من ایمان نیاورده.
و فرمود: هر شهر و روستائی که کسی در آن گرسنه بخوابد و با گرسنگی شب را صبح کند، خداوند روز قیامت به اهل آن توجه نخواهد فرمود.
2. عن الکاهلی قال: سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول: ان یعقوب لما ذهب منه بنیامین نادی: یا رب أ ما ترحمنی أذهبت عینی، و أذهبت ابنی، فأوحی الله تبارک و تعالی الیه لو أمتهما لأحییتهما لک حتی أجمع بینک و بینهما و لکن تذکر الشاة التی ذبحتها و شویتها و أکلت و فلان الی جانبک صائم لم تنله منها شیئا.
کاهلی گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: وقتی بنیامین از کنار یعقوب رفت، یعقوب گفت: خدایا! آیا به من ترحم نمی کنی؟ چشمهایم را گرفتی، فرزندانم را هم گرفتی. خداوند تبارک و تعالی به او وحی فرستاد که: اگر آنها (یوسف و بنیامین) را میرانده باشم نیز زنده شان خواهم نمودو بین تو و آنان جمع خواهم نمود (شما را بهم خواهم رساند) لیکن بیاد ار گوسفندی را که ذبح کردی و پختی و خوردی در حالیکه فلانی در کنار تو روزه دار بودو اصلا چیزی از آنرا به او ندادی.
3. قال: و فی روایة أخری: فکان بعد ذلک یعقوب ینادی منادیه کل غداة من منزله علی فرسخ ألا من أراد الغداء فلیأت الی یعقوب، و اذا أمسی نادی ألا من أراد العشاء فلیأت الی یعقوب.
راوی گوید: و در روایت دیگری در ادامه داستان آمده: بعد از آن یعقوب دستور داد تا منادی او هر روز صبح از منزلش تا یک فرسخی فریاد بزند: آهای! هر کس صبحانه می خواهد به منزل یعقوب بیاید. و شبانگاه نیز فریاد بزند: آهای! هر کس شام می خواهد به منزل یعقوب بیاید. مؤلف گوید: نظیر این روایات در باب صدقه گذشت و در فعل معروف و در اطعمه نیز از این گونهع روایات خواهد آمد.

باب هشتاد و نهم: کراهت همسایگی با همسایه بد

1. عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: من القواصم التی تقصم الظهر جار السوء ان رأی حسنة أخفاها، و ان رأی سیئة أفشاها.
امام باقر (علیه السلام) فرمود: از شکننده هایی که پشت انسان را می شکند همسایه بد است که خوبیهای انسان را کتمان می کند، و بدیهایش را افشاء می نماید.
2. عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله: أعوذ بالله من جار السوء فی دار اقامة تراک عیناه و یرعاک قلبه ان رآک بخیر ساءه و ان رآک بشر سره.
امام صادق (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده که فرمود: به خدا پناه می برم از همسایه بد در خانه مسکونی، چشمهایش تو را می بیند و قلبش تو را زیر نظر دارد، اگرتو را در خیر و آسایش دید ناراحت می شود، و اگر دید که گرفتار مشکلاتی هستی خوشحال می شود.
3. عن جعفر بن محمد، عن آبائه: (فی وصیة النبی لعلی علیه السلام) قال: یا علی أربعة من قواصم الظهر امام یعصی الله و یطاع أمره، و زوجد یحفظها زوجها و هی تخونه و فقر لا یجد صاحبه مداویا، و جار سوء فی دار مقام.
امام جعفر صادق (علیه السلام) از پدرانش علیهم السلام نقل می کند که در وصیتهای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به علی (علیه السلام) آمده: یا علی! چهار چیز است که پشت انسان را می شکند: پیشوائی که نافرمانی خدا می کند و مردم از او اطاعت می کند، و همسری که شوهرش او را حفظ می کند ولی او به شوهر خیانت می نماید. و فقیری که فریاد رسی ندارد، و همسایه بد در خانه مسکونی.

باب نودم: حق همسایگی از هر سو تا چهل خانه

1. عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: حد الجوار أربعون دارا من کل جانب من بین یدیه و من خلفه، و عن یمینه، و عن شماله.
امام محمد باقر (علیه السلام) فرمود: حق همسایگی تا چهل خانه از هر طرف است: از جلو، از پشت سر، از سمت راست، و از سمت چپ.
2. عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله: کل أربعین دارا جیران من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله.
امام صادق (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده که فرمود: تمام چهل خانه، همسایه محسوب می شود: از جلو، از پشت، از سمت راست، و از سمت چپ انسان.
3. عن معاوید بن عمار تعن .بی عبدالله (علیه السلام) قالن قلت له: جعلت فداک ما حد الجار؟ قال: أربعین دارا من کل جانب.
معاویه بن عمار گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: فدایت گردم حد همسایه چیست؟ فرمود: از هر طرف چهل خانه.
4. قال أمیرالمومنین (علیه السلام): حریم المسجد أربعون ذراعا و الجوار أربعون دارا من أربعة جوانبها.
امام صادق از پدرانش از أمیرالمومنین علیهم السلام نقل کرده که فرمود: حریم مسجد چهل ذراع، و همسایگی چهل خانه است از چهار طرف.
مؤلف گوید: قبلا هم روایاتی در این زمینه گذشت.