فهرست کتاب


آداب معاشرت با مردم در سیره و سخن پیشوایان ترجمه کتاب العشرة وسایل الشیعه

شیخ حر عاملی ترجمه:محمد علی مقدس

باب پنجاه و هشتم: کیفیت دعای عطسه و جواب آن

1. عن سعد بن أبی خلف قال: کان أبو جعفر (علیه السلام) اذا عطس فقیل له: یرحمک الله، قال: یغفر الله لکم و یرحمکم، و اذا عطس عنده انسان قال: یرحمک الله عزوجل.
سعد بن ابی خلف گوید: وقتی که امام محمد باقر (علیه السلام) عطسه می کرد و به او می گفتند: یرحمک الله او می فرمود: یغفرالله لکم و یرحمکم و اگر کسی نزد او عطسه می کرد می فرمود: یرحمک الله عزوجل.
2. عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: اذا عطس الرجل فلیقل الحمد لله لا شریک له و اذا سمیت الرجل فلیقل یرحمک الله و اذا رد فلیقل: یغفر الله لک و لنا فان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) سئل عن آیة أو شی ی فیه ذکر الله فقال کل ما ذکر الله عزوجل فهو حسن.
امام باقر (علیه السلام) فرمود: وقتی انسان عطسه می کند باید بگوید: الحمدلله لا شریک له، و کسی که به او دعا می کند بگوید: یرحمک الله، و او در جواب بگوید: یغفرالله لک و لنا، زیرا که از رسول خدادر مورد آیه یا چیزی که یاد خدا در آن باشد سوال کردند، او فرمود: هر چیزی که نام خدا در آن برده شود نیکو است.
3. محمد بن علی بن الحسین فی (الخصال) باسناده الآتی عن علی (علیه السلام) (فی حدیث الأربعمائة) قال: اذا عطس أحدکم فسمتوه قولوا: یرحمکم الله، و هو یقول: یغفر الله لکم و یرحمکم، قال الله عزوجل: و اذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منها أو ردوها.
ضرت علی (علیه السلام) فرمود: وقتی کسی از شما عطسه کرد دعایش کنید و بگویید: یرحمکم الله، و او جواب دهد، یغفرالله لکم و یرحمکم، خداوند عزوجل می فرماید: وقتی به شما درود و سلام گفته شد شما بهتر از آن یا مثل آن جواب دهید.

باب پنجاه و نهم: دعای کودک به زن عطسه کننده

1. عن نسیم خادم أبی محمد (علیه السلام) قالت: قال لی صاحب الزمان (علیه السلام) و قد دخلت علیه بعد مولده بلیلد فعطست عنده، فقال لی یرحمک الله ففرحت بذلک فقال لی أ لا أبشرک فی العطاس قلت: بلی، فقال: هو أمان من الموت ثلاثة أیام.
نسیم خدمتکار امام حسن عسکری (علیه السلام) گوید: یک شب پس از تولد حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) بر آن حضرت وارد شدم و نزد او عطسه کردم، به من فرمود: یرحمک الله، من از آن شادمان شدم، پس به من فرمود: می خواهی بشارتی درباره عطسه به تو بدهم؟ عرض کردم: بلی، فرمود: آن تا سه روز امان از مرگ است.

باب شصتم: ناپسندی عطسه زشت

1. عن أحمد بن محمد بن أبی نصر قال: سمعت الرضا (علیه السلام) یقول: التثاؤب من الشیطان، و العطسه من الله عزوجل.
محمد بن ابی نصر می گوید: از امام رضا (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: آروغ از شیطان و عطسه از خدای عزوجل است.
2. عن حذیفد بن منصور قال قال: العطاس ینفع فی البدن کله ما لم یزد علی الثلاث فاذا زاد علی الثلاث، فهو داء و سقم.
حذیفه بن منصور می گوید: امام فرمود: عطسه مادامی که از سه تا تجاوز نکند کلا برای بدن مفید است، ولی اگر از سه عدد تجاوز کرد، درد و مرض می باشد.
3. عن أبی بکر الحضرمی قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن قول الله عزوجل:: ان أنکر الأصوات لصوت الحمیر قال: العطسه القبیحة.
ابوبکر حضرمی گفت: از امام صادق (علیه السلام) راجع به گفته پروردگار: بدترین صداها صدای الاغ است سوال کردم. فرمود: منظور، عسه زشت است.
4. عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن رجل من العامة عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی حدیث قال: العطسة تخرج من جمیع البدن، کما أن النطفة تخرج من جمیع البدن و مخرجها من الاحلیل أ ما رأیت الانسان اذا عطس نفض أعضاؤه، و صاحب العطسة یأمن الموت سبعة أیام.
یکی از اهل سنت ضمن حدیثی از امام صادق (علیه السلام) روایت می کند که فرمود: عطسه از تمام بدن خارج می شود همچنانکه نطفه از تمام بدن خارج می شود گرچه محل خروجش آلت تناسلی است. آیا نمی بینی که وقتی انسان عطسه می کند اعظاء او حرکت می کند؟ و کسی که عطسه می کند تا هفت روز از مرگ ایمن است.