فهرست کتاب


آداب معاشرت با مردم در سیره و سخن پیشوایان ترجمه کتاب العشرة وسایل الشیعه

شیخ حر عاملی ترجمه:محمد علی مقدس

باب چهل و ششم: کفایت پاسخ سلام گفتن یک نفر در یک جمع

1. عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: اذا سلم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: وقتی یک نفر از بین جمع سلام کند از دیگران کفایت می کند (بر سایرین سلام کردن لازم نیست.)
2. عن غیاث بن ابراهیم، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال اذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم و اذا رد واحد أجزأ عنهم.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرگاه یک نفر از عده ای (که با هم هستند) سلام کند، از سایرین کفایت می کند، و اگر به جماعتی سلام کندو یک نفرشان پاسخ سلام گوید، از سایرین کفایت می کند.
3. عن ابن بکیر، عن بعض أصحابه عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال اذا مرت الجماعة بقوم، أجزأهم أن یسلم واحد منهم، و اذا سلم علی القوم و هم جماعة أجزأهم أن یرد واحد منهم.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: اگر عده ای به جمعیت دیگری برسند، یکی از آنها که سلام کند کافی است، و نیز اگر به جماعتی سلام کنند یک نفر از آنها که جواب گوید کافی است (و از گردن دیگران ساقط می شود.)
4. عن زید بن .سلم أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: لیسلم الراکب علی الماشی، فاذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: سواره باید به پیاده سلام کند، و اگر یک نفر از جمعیتی سلام کند از دیگران کفایت می کند.

باب چهل و هفتم: کراهت ترک سلام به مومن حتی در حال تقیه

1. عن اسحاق بن عمار قال: دخلت علی أبی عبدالله (علیه السلام) و کنت ترکت التسلیم علی أصحابنا فی مسجد الکوفة، و ذلک لتقید علینا فیها شدیدة فقال لی أبو عبدالله (علیه السلام): یا اسحاق متی أحدثت هذا الجفاء لاخوانک، تمر بهم فلا تسلم علیهم؟ فقلت له: ذلک لتقیة کنت فیها، فقال: لیس علیک فی التقیة ترک السلام، و انما علیک فی الاذاعة، ان المؤمن لیمر بالمومنین فیسلم علیهم فترد الملائکة: سلام علیک و رحمد الله و برکاته أبدا.
اسحاق بن عمار می گوید: بر امام صادق (علیه السلام) وارد شدم، در حالی که به دوستانمان که در مسجد کوفه بودند سلام نکردم، و این بدین جهت بود که آنجا شدیدا در تقیه بودیم، امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: ای اسحاق! ازکی این جفا را در مورد برادرانت روا داشته ای؟ بر آنها وارد می شوی و به ایشان سلام نمی کنی؟! عرض کردم: علتش این بود که مندرتقیه بودم. فرمود: در حال تقیه ترک سلام بر تو روا نیست، بلکه آنچه ترکش رواست علنی کردن آن است، وقتی مومنی به مومنین برخورد و به آنان سلام می کند، ملائکه جواب می دهند و می گویند: سلام علیک و رحمة الله و برکاته ابدا، یعنی سلام و رحمت و برکات خدا همیشه بر تو باد.

باب چهل و هشتم: حکم سلام مردان به زنان

1. عن ربعی بن عبدالله، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یسلم علی النساء و یرددن علیه السلام، و کان امیرالمومنین (علیه السلام) یسلم علی النساء و کان یکره أن یسلم عن الشابد منهن، و یقول: أتخوف أن یعجبنی صوتها، فیدخل علی أکثر مما أطلب من الأجر.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به زنان سلام می کردندو آنها هم جواب حضرت را می دادند و امیرالمومنین (علیه السلام) هم به زنان سلام می کردند و از سلام کردن به زنان جوان کراهت داشتند، و می فرمودند: می ترسم صدای آنان در من تاثیر گذارد و گناهش بیش از ثواب آن باشد.