فهرست کتاب


آداب معاشرت با مردم در سیره و سخن پیشوایان ترجمه کتاب العشرة وسایل الشیعه

شیخ حر عاملی ترجمه:محمد علی مقدس

باب دهم: استحباب اجتماع و گفتگوی برادران

1 - محمدبن علی بن الحسین فی کتاب (الاخوان) باسناده عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: تجلسون و تحدثون؟ قلت تعم، قال تلک الجالس أحبها، فأحیوا أمرنا، رحم الله من أحیا أمرنا یا فضیل من ذکرنا أو ذکرنا عنده فخرج عن فخرج عن عینیه مثل جناح الذباب غفرالله له ذنوبه و لو کانت أکثر من زبد البحر.
شیخ صدوق باسند خود از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که سؤال فرمود: با هم می نشینید و برای یکدیگر حدیث می گویید؟ راوی گفت: بلی. فرمود: من اینگونه مجالس را دوست دارم، پس امر ما را زنده کنید، خدا رحمت کند کسی را که امر ما را به بهترین وجه زنده می کند. کسی که از ما یاد می کند یا نام ما نزد او برده شود و به اندازه بال مگسی اشک از چشمانش خارج شود، خداوند گناهانش را می بخشد هر چند بیش از کف های دریا باشد.
2 - عن عبدالله بن مسکان، عن میسر؛ عن أبی جعفر (علیه السلام) قال لی: أتخلون و تحدثون و تقولون ما شئتم؟ فقلت: ای والله فقال: أما و الله لوددت أنی معکم فی بعض تلک المواطن الحدیث.
میسر از امام باقر (علیه السلام) نقل می کند که به او فرمود: آیا شما خلوت می کنید و (در مجلس خصوصی) حدیث نقل می کنید و هر چه می خواهید می گویید؟ میسر می گوید: عرض کردم: به خدا قسم آری، فرمود: به خدا قسم دوست دارم که در بعضی از این مجالس باشما باشم...
3 - و عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: رحم الله عبدا أحیا ذکرنا، قلت: ما احیاء ذکرکم؟ قال: التلاقی و التذاکر عند أهل الثبات
امام باقر (علیه السلام) فرمود: رحمت خدا بر بنده ای که یاد ما را زنده دارد، راوی گفت: زنده کردن یاد شما چگونه است؟ فرمود: به ملاقات یکدیگر رفتن افراد ثابت قدم به مذاکره پرداختن.
4 - عن السکونی، عن أبی عبدالله (علیه السلام) أن علینا (علیه السلام) کان یقول: لقیا الاخوان مغنم جسیم.
سکونی از امام صادق (علیه السلام) روایت می کند که فرمود: علی (علیه السلام) می فرمود: دیدار دوستان غنیمت بزرگی است.
5 - و عن فضیل بن یسار قال: أبو جعفر (علیه السلام) أتتجالسون؟ قلت: تعم، قال: واها لتلک المجالس.
فضیل بن یسار گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: آیا جلسه دارید؟ گفتم: بلی. فرمود: به به به این مجالس!
6 - و عن خیثمه، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: أبلغ موالینا السلام و أوصهم بتقوی الله العظیم، و أن یعود غنیهم علی فقیرهم، و قویهم علی ضعیفهم، و أن یشهد حیهم جنازه میتهم و أن یتلاقوا فی بیوتهم، فان فی لقاء بعضهم بعضا حیاه لأمرنا. ثم قال رحم الله عبدا أحیا أمرنا.
امام صادق (علیه السلام) به خمیثه فرمود: به دوستان ما سلام برسان و ایشان را به تقوای خدای بزرگ توصیه کن که ثروتمندان به ناتوان رسیدگی کنند، و زنده ها بر جنازه مرده ها حضور یابند، و در خانه های خود یکدیگر را ملاقات کنند که در این رفت و آمدها امر ما زنده می شود.
سپس فرمود: خدا رحمت کند کسی که امر ما را زنده کند.
7 - و عن السکونی عن جعفر عن آبائه، عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و سلم قال ثلاثه راحه المؤمن: التهجد آخر اللیل، و لقاء الاخوان، و الافطار من الصیام.
سکونی از امام صادق و او از پدرانش از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و سلم روایت کرده که فرمود: سه چیز راحتی و آرامش مؤمن است: (نماز شب و) تهجد در آخر شب، دیدار دوستان، و افطار از روزه.
8 - و عن شعیب العقر قو فی قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول لأصحابه: اتقوا الله و کونوا اخوه برره متحابین فی الله، متواصلین متراحمین؛ تزاوروا و تلاقوا و تذاکروا أمرنا. أحیوه.
شعیب عقز قوفی گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که به اصحاب و یارانش می فرمود: تقوا پیشه کنید، و با یکدیگر برادر خوب بوده و برای خدا باهم دوستی کنید، با هم مرتبط و مهربان باشید از یکدیگر دیدن کرده با هم گفتگو کنید و امر ما را زنده دارید.
9 - و عن أبی جعفر (علیه السلام) قال اجتمعوا و تذکروا تحف بکم الملائکه، رحم الله من أحیا أمرنا.
امام باقر (علیه السلام) فرمود: اجتماع و مذاکره کنید تا ملائکه جمع شما را در برگیرند. خدا رحمت کند کسی که امر ما را زنده کند.

باب یازدهم: استحباب دوستی با مردم خوب و دوستان قدیمی...

1 - عن أبی علی قال: قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انظروا من تحادثون فانه لیس من أحد ینزل به الموت الا مثل له أصحابه الی الله، فان کانوا خیارا فخیارا، و ان کانوا شرارا، و لیس أحد یموت الا تمثلت له عند موته.
ابوعلی از امیرالمؤمنین (علیه السلام) و او از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و سلم نقل می کند که فرمود: توجه کنید که با چه کسی هم صحبت می شوید، زیرا هر کسی در هنگام مرگ دوستانش در مقابل او مجسم می شوند، اگر دوست خوب داشته باشد خوبان مجسم می شوند و اگر دوستانش بد باشند بدان مجسم می شوند، و هیچ کس نمی میرد مگر اینکه در هنگام مرگش من در مقابل او مجسم می شوم.
2 - عن علی بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال قال عیسی (علیه السلام) ان صاحب الشر یعدی، و قرین السوء یردی فانظر من تقارن.
از ابوالحسن (علیه السلام) نقل شده که فرمود: عیسی (علیه السلام) فرمود: بی تردید رفیق بد را انسان اثر سوء می گذارد، و هم نشین بد او را به پستی می کشد و بنابراین بنگر که با چه کسی همنشینی؟
3 - عن عبدالله بن مسکان، عن رجل قال قال أبو عبدالله (علیه السلام) علیک بالتلاد، و ایاک و کل محدث لا عهد له و لا أمانه و لا ذمه و لا میثاق، و کن علی حذر من أوثق الناس عندک.
از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمود: بر تو باد به دوست قدیمی آزمایش شده، و از دوستان جدید که هنوز عهدو امانت و پیمان و اطمینان او را نیازموده ای برحذر باش، حتی از مطمئن ترین مردم نیز حذر کن.
4 - عن ابن عباس قال: قیل یا رسول الله أی الجلساء خیر؟ قال: من یذکر الله رؤیته، و یزید فی علمکم منطقه، و یرغبکم فی الاخره علمه.
ابن عباس می گوید: به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و سلم عرض کردند: چه همنشینی بهتر است؟ فرمود: کسی که دیدارش شما را به یاد خدا بیندازد، و گفتارش بر دانش کما بیفزاید، و اعمال و رفتارش شما را به آخرت ترغییب کند.
5 - عن داود الرقی عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: انظر الی کل ما لا یعنیک منفعه فی دینک فلا تعتدن به، و لا ترغبن فی صحبته، فان کل ما سوی الله مضمحل وخیم عاقبته.
داود رقی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: توجه کن و هرچه برای دین تو نفعی ندارد، بدان اهمیت نده و بدان عشق و علاقه نداشته باش چرا که هر چه غیر از خداست نابود شدنی و عاقبتش وخیم است.

باب دوازدهم: استحباب نصیحت پذیری و همنشینی با نصیحتگران

1 - عن أبی العدیس قال: قال أبو جعفر (علیه السلام) یا صالح اتبع من یبکیک و هو لک ناصح، و لا تتبع من یضحکک و هو لک غاش، و ستردون علی الله جمیعا فتعلمون.
ابوالعدیس می گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: ای صالح (صالح نام ابوالعدیس راوی حدیث است) از کسی پیروی کن که تو را می گریاند اما خیرخواه تو است، ولی از فریبکاری که تو را می خنداند پیروی مکن. به زودی بر خدا وارد خواهید شد و حقیقت را خواهید فهمید.
2 - عن أحمدبن محمد رفعه الی أبی عبدالله (علیه السلام) قال أحب اخوانی الی من أهدی الی عیوبی.
از امام صادق (علیه السلام) روایت است که فرمود: بهترین برادران من کسی است که عیب هایم را به من هدیه دهد.
3 - أحمدبن أبی عبدالله البر قی فی (المحاسن) عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبدالله (علیه السلام): لا یستغنی المؤمن عن خصله و الحاجه الی ثلاث خصال: توفیق من الله عزوجل، و واعظ من نفسه، و قبول من ینصحه.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: مؤمن بی نیاز از خصلت نیست و بلکه به سه خصلت نیازمند است: توفیق الهی، واعظ درونی، و پذیرش نصیحت از خیرخواهان.