فهرست کتاب


در انتظار ققنوس

سید ثامر هاشم العمیدی ترجمه و تحقیق:مهدی علیزاده

سر آغاز

در آبگون قفس بین طاووس آتشین پر - کز پر گشادن او آفاق بست زیور(1)
به ساحت قدس مهدوی؛
تندیس فضیلت و بهترین بقیّت
شکوه توحید و فروغ امید
ذوالفقار عدالت و مشکوة هدایت
دفینه اسرار و گنجینه انوار
قاموس قرآن و ناموس عرفان
عصارة الاوصیاء و خلاصة الانبیاء
امام السرّ و العلن، حجت بن الحسن
مولانا أبا صالح المهدی (ارواحنا له الفداء)

مقدمه مترجم

صلوات الله و سلامه علی سر الأسرار العلیة و نور الأنوار الجلیة، معراج المفول و موصل الأصول، قطب رحی الوجود و مرکز دائرة الشهود، کمال النشأة و منشاء الکمال، جمال الجمیع و مجمع الجمال، المحاذی للمرآت المصطفویة و المتحقق بالأسرار المرتضویة، المترشح بالأنوار الالهیة و المربی بالأستار الربوبیة، طور الجلوة اللاهوتیة و نار الشجرة الناسوتیة، خلاصة الأنبیاء و عصارة الأوصیاء، ناموس الله الأکبر و غایة خلق البشر، أبی الوقت و مولی الزمان، ناظم مناظم السرّ و العلن، أبی القاسم حجة بن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف.
جناب سلطان المتکلمین خواجه نصیر الدین در تبیین موهبت امامت، به ویژه وجود مقدس حضرت أبا صالح المهدی ارواحنا له الفداء کلمه قصار بسیار نغز و پر مغزی فرموده است:
وجوده لطف و تصرفه آخر و عدمه منا.(2)
نفس وجود امام موعود حضرت أبا صالح المهدی (علیه السلام) و حضور او در نشاه ی دنیا - جدا از هر گونه دخل و تصرف و مشارکت در امور - خود لطفی است عظیم که کردگار لطیف و رحیم در حق بندگان روا داشته است. این امتنان و لطف الهی دارای دو بعد است:
1. بعد تکوینی؛ از آنجا که امام، مجرای فیض الهی است، بر ما حق حدوث و حق بقاء دارد.(3) فهم عمیق این مطلب نیازمند توضیحی فنی است که بر مقدمات حِکَمی و عرفانی دقیقی مبتنی است. از این رو، از تشریح این بعد چشم پوشی می کنیم و طالبان را به صحف شریفه اهل معرفت ارجاع می دهیم.(4)
2. بعد حمایتی؛ از آنجائی که مطالب بسیار مهم مربوط به این بُعد وجود مبارک امام زمان (علیه السلام) به حوزه مباحث مهدوی باوری تعلق دارد، این بحث در بخش دوم کتاب حاضر ارائه شده است که خواننده گان گرامی برای پیجویی مطالب مربوط بدان می توانند به آنجا مراجعه کنند.

حقوق امام (علیه السلام) بر موالیان

حضرت حجت بن الحسن المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، ذریه رسول خدا صلی الله علیه و آله، چهاردهمین معصوم، دوازدهمین امام و حجت خدا، ولی حی امت، واسطه فیض الهی، امان زمین و زمان و... است. این جایگاه رفیع و موقعیت ممتاز و برکات وجودی بی شمار، حقوقی را برای آن حضرت اثبات می کند که پیروان مخص و صدیق برای تنظیم دقیق رابطه خود با مولی و رهبرشان بر اساس ادب دینی، باید آن حقوق را بشناسند و در پی آن وظایفی را که متوجه آنان می شود، به شایستگی انجام دهند.
اکنون به اختصار به این حقوق اشاره می کنیم: حق برخورداری از وجود، حق بقا در دنیا (که بدین دو اشاره شد)، حق قرابت رسول خدا،(5) حق منعم بر متنعم،(6) حق منعم بر متنعّم،(7) حق پدری بر امت،(8) حق معلم بر متعلم،(9) حق ولی بر مولی علیه،(10) حق رهبری و زعامت،(11) حق شناخته شدن،(12) حق شناسانده شدن.