فهرست کتاب


خلاصه آثار شهید مطهری، دفتر دوم «سیری در سیره معصومین علیهم السلام»

مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام

کتاب محرق القلوب، اثر آخوند ملا مهدی نراقی:

محدث نوری در از صفحه 163 کتاب محرق القلوب آخوند ملا مهدی نراقی نام می برد که مشتمل بر بعضی اکاذیب است، از آن جمله:
چون بعضی از یاران به جنگ رفته شهید شدند، ناگاه از میان بیابان سواری مکمل و مسلح پیدا شد. مرکبی کوه پیکر سوار بود. خود عادی فولاد بر سر نهاده و سپر مدور به سر کتف در آورده و تیغ یمانی جوهردار چون لامع حمایل کرده و نیز هجده ذرعی در دست گرفته رو به سپاه مخالف کرد و گفت: هر که مرا نشناسد، بشناسد. منم هاشم بن عتبة بن ابی وقاص، پسر عم عمر سعد(329)
می بینید! برای امام حسین (علیه السلام) اصحاب و یارانی ذکر شده که اصلاً چنین اصحاب و یارانی نداشته است. می گوید: یکی از اصحابی که در روز عاشورا از زیر زمین جوشید، هاشم مرقال بود؛ در حالی که یک نیزه هجده ذرعی دستش بود؛ در حالی که این هاشم بن عتبه از اصحاب حضرت امیر بود و در بیست سال پیش کشته شده بود(330)!

کتاب حسین وارث آدم؛ (روضه مارکسیستی!):

این کتاب تألیف دکتر علی شریعتی است. در سفری که در آذر ماه 51 به مشهد رفتم، نسخه ای از آن راانتشارات طوس به من داد و در بین راه و تهران خواندم. آنچه از هدف این جزوه دستگیرم شد (که در زیر لفافه بیان شده است و به تعبیر خود جزوه، نویسنده خواسته است تمام عقده ها و عقیده های خود را در این جزوه بگوید) این است که این جزوه نوعی توجیه تاریخ است بر اساس مادی مارکسیستی، نوعی روضه مارکسیستی است برای امام حسین (علیه السلام) که تازگی دارد.
طبق این جزوه تلاش های انقلابیون تاریخ زیر بنای طبقاتی، دلسوزانه، ولی مذبوحانه و بی نتیجه بوده است. فقط با محو طبقات است که جامعه به سعادت واقعی خویش نایل می گردد (ص 9) الا بالا شتراکیة تطمئن القلوب! امام حسین (علیه السلام) به سوی مرگ می شتابد، تنها و بی امید (ص 23). او منتظر شکست آدم است و تعصبی بی حاصل به خرج می دهد (ص 47).
در این جزوه کلمه آدم یا انسان، سمبل انسان سوسیالیست است و توحید جهان، توجیه توحید و وحدت جامعه است. کا اینکه شرک اعتقادی، سایه ای از شرک و ثنویت حیات. با این بیان بار دیگر جنبه مارکسیستی جزوه روشن می شود که وجدان هر کس را مولود و انعکاس از وضع اجتماعی او می داند و می تواند مبین نظر دورکهایم باشد، نه نظر کارل مارکس، آنچه در این جزوه به چشم نمی خورد، شخصیت امام حسین (علیه السلام) و آثار و نهضت او است. مبنای جزوه بر این است که در جامعه طبقاتی همه تلاش ها بی حاصل است. انقلابیون تاریخ، وارث آدم یعنی وارث انسان اشتراکی می باشند و قیامتشان برای حق بوده و حق یعنی عدالت، برابری یعنی اشتراکیت.
امام حسین (علیه السلام) این جزوه همان امام حسین (علیه السلام) مظلوم و محکوم روضه خوآنهااست که هیچ نقشی در تاریخ ندارد، با این تفاوت که امام حسین (علیه السلام) روضه خوآنها لا اقل سفره گریه ای برای توشه آخرت پهن می کرده و امام حسین (علیه السلام) این جزوه - به وسیله روضه ها و گریه ها - ابزاری است در دست جناح حاکم برای بهره کشی طبق محروم.
در این جزوه معبد همیشه در کنار قصر و دکان، و روحانی همواره در کنار حاکم و سرمایه است، و البته آنچه در کنار است معبد است - نه خصوص کلیسا و یا دیر و صومعه و کنشت و یا بتخانه - که شامل مسجد هم می شود. طبعاً تکلیف روحانی هم روشن است(331).

نمونه هایی از عملکرد مداحان و اهل منبر

مرحوم حاج نوری در کتاب لؤلؤ و مرجان می گوید: امروز باید عزای حسین را گرفت، اما برای حسین در عصر ما یک عزای جدیدی است که در گذشته نبوده است و آن این همه دروغهایی است که درباره حادثه کربلا گفته می شود و هیچ کس جلوی این دروغها را نمی گیرد. برای مصیبت حسین بن علی (علیه السلام) باید گریست، ولی نه برای شمشیرها و نیزهایی که در آن پیکر شریفش وارد شد، بلکه به خاطر دروغها.
حاجی نوری در مقدمه کتاب نوشته است که فلان عالم بزرگ از علمای هندوستان نامه ای به من نوشت و از روضه های دروغی که در هندوستان خوانده می شود شکایت کرده و از من خواهش کرده که کاری بکنم و کتابی بنویسم که جلوی روضه های دروغ در آن جا گرفته شود. بعد مرحوم حاجی می نویسد: این عالم هندی خیال کرده است که روضه خوانها وقتی به هندوستان می روند دروغ می گویند، نمی داند که آب از سر چشمه گل آلوده است و مرکز روزه های دروغ، کربلا و نجف، ایران؛ یعنی همین مراکز تشیع است(332) در اینجا جهت آشنایی بیشتر به نمونه هایی از عملکرد مداحان و روضه خوانها اشاره می کنیم: