فهرست کتاب


خلاصه آثار شهید مطهری، دفتر دوم «سیری در سیره معصومین علیهم السلام»

مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام

امام زین العابدین بیمار؟!

خدا رحمت کند مرحوم آیتی را؛ ایشان درباره این مسأله می گفت: چندی پیش یکی از مجلات را می خواندم که در آن نویسنده مقاله ای از وضع دولت و کارمندان دولت انتقاد کرده بود که اغلب کارمندان دولت و متصدیان امور، یا عرضه دارند و ناپاکند، و یا پاکند و بی عرضه. عین عبارت ایشان را نقل می کرد که نوشته بود: اغلب متصدیان امور یا شمرند یا امام زین العابدین بیمار! و حال آنکه ما نیازمندیم به افرادی که حضرت عباس باشند و کاربر! یعنی شمر کاربر بود، ولی ناپاک، امام زین العابدین بیمار، آدم پاکی بود، ولی متأسفانه کاربر نبود، العیاذ بالله عرضه و لیاقتی نداشت! حضرت عباس هم پاک بود و هم کاربر. خوب ببینید، همین یک جریان کوچک چقدر انحراف به وجود می آورد(294).

نمونه هایی از تحریف در حادثه عاشورا

قضایای کربلا، قضایای روشنی است و سراسر آن هم افتخارآمیز است، ولی ما چهره این حادثه تابناک تاریخی را تا این مقدار مشوه و بزرگترین خیانتها را به امام حسین (علیه السلام) کرده ایم که اگر امام حسین (علیه السلام) در عالم ظاهر بیاید و ببیند، خواهد گفت که شما به کلی قیافه حادثه را تغییر داده اید. آن امام حسینی که شما در خیال خودتان رسم کرده اید که من نیستم، آن قاسم بن الحسینی که شما در خیال خودتان رسم کرده اید که برادر زاده من نیست، آن علی اکبری که شما در مخیله خودتان درست کرده اید که جوان با معرفت من نیست، آن یارانی که شما درست کرده اید که جوان با معرفت من نیست، آن یارانی که شما درست کرده اید که آنها نیست. ما قاسمی درست کرده ایم که آرزویش فقط دامادی بوده، آرزوی عمویش هم دامادی او بوده(295)!
بحث من این است که در نقل و بازگو کردن حادثه عاشورا، ما هزاران تحریف وارد کرده ایم! هم تحریفهای لفظی؛ یعنی شکلی و ظاهری که راجعه به اصل قضایا، راجع به مقدمات قضایا، راجعه به متن مطلب و راجع به حواشی این مطلب است، و هم تحریف در تفسیر این حادثه. با کمال تأسف این حادثه، هم دچار تحریف های لفظی شده و هم دچار تحریفهای معنوی. گاهی از اوقات تحریف ها لا اقل با اصل مطلب هماهنگی دارد، ولی گاهی وقت ها تحریف کوچکترین هماهنگی را ندارد هیچ، قضیه را هم مسخ می کند، قضیه را بکلی واژگون می کند و به شکلی در می آورد که به صورت ضد خودش در می آید. باز هم با کمال تأسف باید بگویم: تحریفهایی که به دست ما مردم در این حادثه صورت گرفته است، همه در جهت پایین آوردن و مسخ کردن قضیه بوده است، در جهت بی خاصیت و بی اثر کردن قضیه بوده است و در این قضیه، هم گویندگان و علمای امت، و هم مردم تقصیر داشته اند.

تحریفهای لفظی

من نمونه هایی از بعضی تحریفهایی که در لفظ (ظاهر) یعنی در شکل قضیه به وجود آورنده و چیزهایی که نسبت داده اند را ذکر می کنم. مطلب آن قدر زیاد است که قابل بیان کردن نیست، آن قدر زیاد است که اگر بخواهیم روضه های دروغی را که می خوانند جمع آوری کنیم شاید چند جلد کتاب پانصد صفحه ای بشود(296).
این تحریفها بعضی مربوط است به قبل از حادثه، نظیر آب آوردن حضرت اباالفضل در کودکی برای امام، بعضی مربوط است به بین راه، مثل خروج امام (علیه السلام) از مکه با زی پادشاهان، بعضی مربوط است به روز عاشورا، مثل داستان لیلی، عروسی قاسم، آمدن زینب در حین احتضار به بالین ابا عبدالله (علیه السلام)، اسب حاضر کردن زینب برای امام، افتادن سکینه روی سم اسب، بوسیدن زیر گلو، آمدن هاشم مرقال، آمدن زعفر جنی، و عدد مقتولین؛ و بعضی مربوط است به بعد از این حادثه مثل حادثه اربعین، بیهوش شدن امام سجاد (علیه السلام)، افتادن امام صادق در کفشکن(297).