فهرست کتاب


خلاصه آثار شهید مطهری، دفتر دوم «سیری در سیره معصومین علیهم السلام»

مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام

ضمیمه : نمونه ای از تحریفات

تحریف در شخصیت پیشوایان دینی

همان طور که قبلاً نیز اشاره شد یک وقت است که تحریف یک سخن یا در یک شخصیت عادی است، مثل این که دو نفر در نقل قول و گفتار یکدیگر تحریف کنند و یا حتی در مورد شخصیتهایی همچون شیخ بهایی و بو علی سینا تحریف صورت می گیرد. این تحریف به هیچ جا ضرر نمی زند. اما افرادی که شخصیت آنها، شخصیت پیشوایی است؛ قول آنها، عمل آنها، قیام آنها، نهضت آنها، سند و حجت است؛ نباید در سخنانشان، در شخصیتشان، در تاریجچه شان تحریفی واقع شود(291). اما متأسفانه چنین تحریفهایی در میان ما مسلمانان زیاد صورت گرفته که در این جا! نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:

پهلوانی حضرت علی (علیه السلام):

علی (علیه السلام) - شخصیتی با آن عظمت - در نظر بعضی از مردم یک شخصیت تحریف شده عجیبی است. بعضی از مردم علی را فقط و فقط به پهلوانی می شناسند و بس! گاهی به وسیله اشخاص بسیار مغرض عکساهایی از علی (علیه السلام) منتشر می شود که شمشیری مانند زبان مار که دو زبان دارد در دست اوست و بازوها و قیافه ای برای ایشان درست می کنند که معلوم نیست از کجا بدست آورده اند. اصلاً عکس و مجسمه علی و پیغمبر قطعاً در دنیا نبوده است. یک قیافه های عجیبی برای ایشان درست می کنند که انسان باور نمی کند که این همان علی عادل است، این همان علی ای است که شبها از خوف خدا می گریسته است. چون سیمای یک عابد، سیمای یک متهجد، سیمای کسی که شبها استغفار می کرده است، سیمای یک حکیم، سیمای یک قاضی، سیمای یک ادیب، یک جور دیگر است(292).