فهرست کتاب


امام در عینیت جامعه

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

موضع دوم: (زنده نگاهداری خاطرات عاشورا)

موضع دوم، زنده نگاهداشتن خاطرات عاشورا و شهادت بود، و متبلور ساختن حماسه عظیم، به صورتهای گوناگون، و در فرصتهای مناسب، که اشاره ای به نمونه ای از آن گذشت.

موضع سوم: (مراقبت و اشراف برجریانها)

موضع سوم، مراقبت بر جریانها و امور و قضایای داخله جامعه اسلامی بود، بویژه آنچه در میان روشنفکران و عالمان می گذشت، تا جایی که اگر عالمی از علمای امت، دچار ضعف اراده یا ضعف تشخیص می شد و به تقوای موضعی و سیاسی او خلل وارد می آمد، امام او را هشدار می داد و بیدار می کرد و به خود می آورد.(30) همچنین توجه دادن جامعه به زهد و نگرویدن به دنیا، و یاد کرد فنای جباران و بی خبران و مسرفان و نابودی و هلاکت آنان، تا تجمل و تمکن قدرتمندان و توانگران چشم مردم را پر نکند، و تا مردم، با روحیه زهد، در آنان و هر چه دارند به دیده تحقیر بنگرند و خویشتن را نبازند.

موضع چهارم: (حرکت در جهت تداوم بخشی به فرهنگ)

موضع چهارم، توجه به مسیر آینده فرهنگ اسلام و حراست موضع حق بود، از طریق انتقال فرهنگ حق، و پرورش فرزندی که پس از او - به امر خدا - امام خواهد بود: امام محمد باقر (علیه السلام).