فهرست کتاب


امام در عینیت جامعه

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

15- تربیت فرزند در اجتماع فاسد

اللهم! ومن علی ببقاء ولدی وباصلاحهم... واصح لی ابدانهم واذیانهم واخلاقهم... واجعلهم ابرارا، اتقیاء، بصراء، سامعین مطیعین، ولا ولیائک محبین مناصحین، ولجمیع اعدائک معاندین و مبغضین...(22)
- خداوندا! بر من منت، گذار: فرزندانم را باقی بدار، و چگونگی احوال آنان را به سامان آر. خدایا! تن آنان، عقاید و افکار آنان، و اخلاق و رفتار آنان را سالم بساز. خدایا! فرزندان مرا چنان قرار ده که نیکان باشند، و پرهیزگاران و بینایان به امور آنسان که مطیع فرمان تو باشند، و دوستدار و خیرخواه دوستان تو (پیشوایان برحق)، و دشمن کینه ور و ستیزه جو با همه دشمنان تو (پیشوایان ناحق).(23)

16- تعلیم ا خلاق مرامی

اللهم! صل علی محمد و آله، وتولنی فی جیرانی وموالی العارفین بحقنا والمنابذین لاعدائنا، بالفضل ولایتک، ووفقهم لاقامه سنتک والاخذ بمحاسن ادبک، فی ارفاق ضعیفهم، وسد خلتهم، وعیاده مریضهم وهدایه مسترشدهم، و مناصحه مستشیرهم، و کتمان اسرارهم... ونصره مظلومهم...(24)
- خداوندا! بر محمد و آل محمد درود فرست. خدایا! همسایگان و دوستان مرا، به بهترین گونه، سرپرستی کن، آن دوستان که موضع ما را (به عنوان پیشوایان عدالت اسلامی) می شناسند، و از دشمنان ما (دشمنان حق و عدالت) کینه توزانه بریده اند. خدایا! اینان را موفق بدار تا مشعل سنت را بر پای دارند، و به آداب دین تو رفتار کنند: به ناتوانان خود کمک رسانند و نیاز آنان را برآورند، بیماران خود را دیدن کنند، هدایت طلبان به راه آرند، مشورت کنندگان را خیر و پند آموزند، و اسرار خویش (اسرار فردی و اجتماعی) را پنهان دارند.

17- آشتی ناپذیری با دشمنان حق

وان نسالم من عادانا، حاشا من عودی فیک ولک، فانه العدو الذی لا نوألیه والحزب الذی لانصافیه..(25)
- خداوندا! ما را موفق بدار تا با آنان که از در دشمنی با ما درآمده اند، از در سلم و آشتی درآییم، مگر، مگر، کسانی که برای تو در راه دین تو و احکام تو (که همه منشور حق است و مرامنامه عدل) با آنان دشمنی کردیم. اینان (یعنی دشمنان حق و عدالت) دشمنانی اند که هیچگاه با آنان آشتی نمی کنیم و دوست نمی شویم و یک لحظه با گروه آنان دل صاف نمی کنیم.