فهرست کتاب


امام در عینیت جامعه

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

12- در برابر زمانه

ونعوذ بک من سوء السر یره، واحتقار الصغیره، وان یستحوذ علینا الشیطان، او ینکبنا الزمان، اویتهضمنا السلطان...(19)
- خداوندا! به تو پناه می بریم از اینکه بد باطن و بد نیت باشیم، و از اینکه گناه صغیره را کوچک شماریم، و از اینکه شیطان بر ما چیره گردد، و از اینکه زمانه به ما گزند رساند، و از اینکه قدرتها ما را هضم کنند (آرمان و دین و حقایق انسانی ما را پایمال کنند و مغلوب فرهنگهای باطل سازند).

13- مبارزه با اسراف

ونعوذ بک من تناول الاسراف...(20)
- خداوندا! به تو پناه می بریم از اینکه دست به اسراف زنیم (چه در اموال فردی، و چه در اموال عمومی).

14- ایجاد وحدت در ا جتماع

واطفاء النائره، وضم اهل الفرقه، و اصلاح ذات البین، وافشاء العارفه... و القول بالحق...(21)
- خداوندا! مرا چونان پرهیزگاران بر آن دار تا آتش فتنه ها را خاموش کنم، جناحهای متفرق جامعه را یکجا گرد آورم، و تیرگیها را (در رده های حق طلب) به صفا بدل سازم، نیکی را در میان جامعه همه گیر سازم و حق را بگویم.