فهرست کتاب


امام در عینیت جامعه

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

7- کوبیدن باطل و یاری حق

وانتفاص الباطل واذلاله، و نصره الحق و اعزازه(13).
- خداوندا! ما را توفیق ده، تا باطل را ناچیز شماریم و خوار سازیم، و حق را یاری کنیم و بزرگ داریم.

8- کمک به گمراهان، رسیدگی به ناتوانان

وارشاد الضال، ومعاونه الضعیف، وادراک اللهیف.(14).
- خداوندا! ما را توفیق ده، تا گمراهان را به راه آوریم، ناتوانان را کمک رسانیم، و درماندگان را به داد رسیم.

9- موضع و نگهبانی آن

اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص ... والحاح الشهوه ... و تعاطی الکلفه وایثار الباطل علی الحق ... وسوء الولایه لمن تحت ایدینا... او ان نعضد ظالما، او نخذل ملهوفا...(15)
- خداوندا! به تو پناه می بریم از اینکه آزمندیمان برانگیخته شود، و شهوات و خواسته هامان پای فشارند، و دست به تکلف و تجمل زنیم، و ناروا ناحق را بر حق برگزینیم، و در حکومت و سرپرستی، نسبت به زیردستان خود، بد کنیم و بد باشیم. خداوندا! به تو پناه می بریم از اینکه به ظالمی کمک کنیم و مظلوم بیچاره ای را تنها گذاریم.