فهرست کتاب


امام در عینیت جامعه

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

4- گرامیداشت فداکاران

و سابقوا الی دعوته، واستجابواله حیث اسمعهم حجه رسالاته، وفارقوا الازواج والا ولاد فی اظهار کلمته، وقاتلوا الاباء والابناء فی تثبیت نبوته...(10).
- خداوندا! رحمت خویش را بویژه بر اصحاب محمد فرست ... آنان که برای پذیرفتن دعوت او پیش افتادند، و چون دلائل پیامبری خویش را به آنان گفت پذیرفتند، برای نشر دین او از زن و فرزند دست شستند، و برای پایدار ساختن رسالت او با پدران و فرزندان خویش جنگ کردند.

5- امر به معروف و نهی از منکر

واتباع السنن، ومجانبه البدع، وألامر بالمعروف، والنهی عن المنکر...(11)
- خداوندا! ما را توفیق ده، تا از سنت پیامبر پیروی کنیم، و بدعتها (مسائل نوظهور و خلاف شرع) را نپذیریم. ما را توفیق ده، تا امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

6- نگهبانی اسلام

وحیاطه ألاسلام...(12)
- خداوندا! ما را توفیق ده، تا از دین اسلام نگهبانی و حراست کنیم.