فهرست کتاب


شخصیت زن از دیدگاه قرآن

هادی دوست محمدی

ناشایستگان

در قرآن همچنان که الگوی زن شایسته و با شخصیت را حضرت مریم ع و آسیه همسر فرعون معرفی کرده دو نفر را نیز الگوی زنان بی شخصیت و ناشایست نام برده است:
ضرب الله مثلا للذین کفروا امراة نوح و امراة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما فلم یغنیا عنهما من الله شیئاً و قیل ادخلا النار مع الداخلین(127)
خدا برای کسانی که کافر هستند، زن نوح و زن لوط را مثل زده است که آنان همسران دو نفر از بندگان صالح ما بودند، به آنان خیانت کردند و آن دو بنده صالح، ذره ای در مقابل امر خدا برای آن دو فائده ای نداشتند و با دو زن گفته شد که: با سایر جهنمیان و کفار، داخل آتش خشم خدا شوید.
از این آیه نیز نکته استفاده می شود که نشانگر ناشایست بودن آنان می باشد و هر کس دارای آن جهان باشد، او نیز ناشایست است:
1- این دو زن، در مقابل امر خدای متعال با دشمنان خدا همکاری و همفکری می کردند و برای آنان به زیان راه حق و رسالت پیامبران، جاسوسی می نمودند.
2- به شوهران خویش خیانت کردند و برای همسرانشان، همسری امین نبودند.
3- در مدتی کوتاه همرنگ جامعه فاسد و کفار گشتند و ارزشهای دروغین را بر ارزشهای راستین، مقدم داشتند و از عبادت و اطاعت حق، رخ تافته به بردگی هوای نفس و شیطان در آمدند.
4- بر اثر عدم تشخیص حق یا نداشتن ادراک صحیح و یا غرور و جهل از فرصت همنشینی و معاشرت با پیامبران الهی استفاده نکردند و به جای اینکه در جوار آنان سعادتمند گردند، بدبخت و شقاوتمند گشتند!
5- اگر کسی خود دارای ایمان و عملی صالح نباشد و شایستگی را به دست نیاورد، نزدیک بودن به افراد صالح ولو همسر بودن، نتیجه ای به حال وی نخواهد داشت.
بنابراین هر زن، صفات نکوهیده و زشت را داشته باشد، زنی ناشایسته می باشد و گر چه در ظاهر خود را پسندیده و شایسته نشان دهد.
بنا داشتم پیرامون موضوعات دیگری مانند:
ارث زن، رعایت پوشش و حجاب زن، مراعات زینت و آرایش در کانون گرم خانواده و مسائل دیگر در این زمینه، به تفصیل مطالبی را بنویسم، ولی با توجه به آثار ارزشمند استاد شهید علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه، خوانندگان گرامی را به مطالعه این آثار ارزشمند، ارجاع می دهم.
الحمد لله اولاً و آخراً وصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
حوزه علمیه، هادی دوست محمدی

...................) Anotates (.................
1) روم / آیه 21
2) نحل / آیه 72.
3) فاطر / آیه 11.
4) فلسفه شرق.
5) تاریخ تمدن / ص 519.
6) تفسیر المیزان / ذیل آیات 228 - 243 بقره.
7) تاریخ تمدنهای ویل دورانت، گوستاولبون و جرجی زیدان و به تفسیر المیزان ذیل آیه های 228 - 243 سوره بقره و تفسیر سوره نساء و کتاب های نظام حقوقی زن در اسلام، حقوق و حدود زن در اسلام و نامه هائی به یک دختر از نگارنده مراجعه فرمائید.
8) سوره نحل / آیه 59.
9) نساء / آیه 1.
10) زمر/ آیه 6.
11) لقمان / آیه 28.
12) نحل / آیه 72.
13) ذاریات / آیه 49.
14) نجم / آیه 45.
15) یس / آیه 36.
16) رعد / آیه 3.
17) قیامت / آیه 36 تا 39.
18) فاطر / آیه 11.
19) نبأ / آیه 8.
20) تاریخ تمدن گوستاولبون / ص 519.
21) اسلام و عقاید و آراء بشری / ص 30.
22) مدرک قبل.
23) تاریخ طبری
24) تاریخ ویل دورانت / عصر ایمان / ج 13/ ص 0405
25) تفسیر المیزان / سوره بقره / ذیل آیات 228 - 0243
26) بخش قبل زن و مرد، مکمل، وجود یکدیگرند را مجدداً مورد توجه قرار دهید!
27) روم / آیه 21.
28) روم / آیه 21.
29) اعراف / آیه 189.
30) مانو/ جمله 140.
31) نقل از دکول توفیمارانون
32) طه / آیه 117.
33) اعراف / آیه 22.
34) اعراف / آیه 20.
35) اعراف / آیه 22.
36) اعراف / آیه 20 و 21.
37) طه آیه 120 و 121.
38) بقره / آیه 35 و 36.
39) طه / 50.
40) تین / آیه 4.
41) تغابن / آیه 3.
42) اشاره به شعر باباطاهر:
ز دست دیده و دل هر دو فریاد - که هر چه دیده بیند دل کند یاد
43) تفسیر المیزان / سوره بقره / ذیل آیه های 228 - 243.
44) فاطمه زهی در نیام ترجمه کتاب فاطمة الزهراء وترفی غمد / ص 137.
45) تاریخ ویل دورانت / ج 11 /ص 8.
46) روح الدین الاسلامی.
47) به کتاب مانو / جمله 147 / مراجعه شود.
48) روح الدین اسلامی.
49) تفسیر المیزان / سوره بقره / ذیل آیات 228 - 243.
50) مدرک قبل
51) حجرات / آیه 13.
52) آل عمران / آیه 195.
53) نحل / آیه 97
54) مؤمن / آیه 40.
55) تفسیر المیزان / سوره بقره / ذیل آیات 228 - 243.
56) نحل / آیه 61 - 61.
57) تکویر / آیه 9.
58) احزاب / آیه 41.
59) احزاب / آیه 9
60) رعد / آیه 29.
61) کهف / آیه 30.
62) مائده / آیه 5.
63) فاطر / آیه 8.
64) شرح قانون مدنی ایران / 362.
65) لذات فلسفه / ص 158.مبحث از علل آزادی زن در اروپا.
66) نساء/ آیه 32.
67) نساء / آیه 7.
68) نظام حقوقی زن در اسلام / ص 232.
69) نساء / آیه 1.
70) بقره / آیه 238.
71) سوره کوثر:
72) سوره ممتحنه / آیه 12.
73) احزاب / 35.

74) نهج البلاغه.
75) طه / آیه 50.
76) انشقاق / آیه 6.
77) فرقان / آیه 2.
78) قمر / آیه 49.
79) احتراف / آیه 3 و اسراء / آیه 70 و حجر / آیه 85.
80) سجده آیه 7.
81) تین / آیه 4.
82) بقره / آیه 30.
83) تغابن / آیه 3.
84) آل عمران / آیه 195.
85) انفطار / آیه 7.
86) نساء / آیه 32.
87) لذات فلسفه / فصل 7.
88) روم / آیه 21.
89) تارخ ویل دورانت / لذات فلسفه / قسمت 4.
90) مدرک قبل / بخش مردان و زنان.
91) به نقل از نظام حقوقی زن / ص 183.
92) لذات فلسفه.
93) البته نه به معنی بدخلقی بلکه همان خشونت طبیعی

94) مدرک قبل.
95) به نقل از نظام حقوقی زن / از استاد شهید مطهری.
96) فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرة الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین انقیم روم / آیه 30
97) بقره / آیه 234.
98) سوره نساء / آیه 34.
99) رحماء بینهم / سوره الفتح / آیه 29.
100) لتسکوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة / سوره روم / آیه 21
101) قل من حرم زینة الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق؟ / سوره اعراف / آیه 32.
102) روم / آیه 21.
103) تاریخ ویل دورانت / عصر ایمان / ج 13 / ص 405.
104) همان مدرک / ص 471.
105) نور / آیه 32.
106) به بخشهای گذشته تفاوت ها مراجعه فرمائید.
107) اشاره به فرموده پیامبر ص : جهاد المرئة حسن التبعل.
108) ترحیم / آیه 11.
109) در روایات اسلامی نام این بانو، آسیه آمده است.
110) و جلعنا این مریم و امه آیة... / سوره مؤمنان آیه 50.
111) آل عمران / آیه 37.
112) بقره / آیه 152.
113) آل عمران / آیه 31.
114) آل عمران / آیه 42.
115) آل عمران / آیه 43.
116) تحریم / آیه 12.
117) انبیاء / آیه 91.
118) وامه صدیقة - مائده / آیه 75 و صدقت بکلمات ربها و کتبه.
119) سوره و العصر و مواردد بسیار دیگر یعنی آنان که ایمان و عمل صالح دارند.
120) تفسیر المیزان / ج 19 / سوره تحریم / ذیل آیه 11. جریان همسر فرعون را در بخش قبل مطالعه فرمودید.
121) تقوا، نیروی درونی و قدرت الهی و ایمانی است که انسان را در تمام مراحل و در همه شرایط از زنشتیها و آنچه که برخلاف کمال و انسانیت و مسیر حق است، باز می دارد. و در نتیجه شناخت خود ایمان و معرفت نسبت به خدا به دست می آید.
122) سوره نساء / آیه 34.
123) تفسیر المیزان / ذیل همین آیه. القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع مفردات راغب
124) تفسیر نمونه / ج 3 / ص 371.
125) نور / آیه 30 و 31.
126) تحریم / آیه 5.
127) تحریم / آیه 10