فهرست کتاب


شخصیت زن از دیدگاه قرآن

هادی دوست محمدی

الف - پاکدامنی

قرآن مجید در چندین مورد، به این جهت توجه کرده و مریم ع را به پاکدامنی ستوده است.(117) بدیهی است که یکی از بهترین صفات برای هر انسان، عفاف و پاکدامنی است و این جهت یکی از ارزشها برای زن معرفی شده است.

ب - ایمان

او به همه دستورهای پروردگار و همه کتب آسمانی و قوانین و شرایع الهی ایمان داشت.(118) و همچنانکه ایمان، آن هم ایمانی بر پایه معرفت و شناخت و ایمانی صحیح و خلل ناپذیر، خطیرترین و اساسی ترین پایه و مبنای حیات انسانی است، و زندگی منهای آن، مساوی با پوچی و مرگ خواهد بود و شخصیت زن نیز بودن یک چنین ایمان، بهترین ارزش را به وی داده سرچشمه همه زیبائی ها و خوبیها خواهد گشت و خوشبخت است خانواده ای که کانونش با این فروغ الهی روشن گشته و بانوی این کانون، معلم تقوا و پاکی باشد که در نتیجه پرتوش روشنائی بخش همه اعضای خانواده و سرانجام مربی جامعه خواهد بود.

ج - عبادت و اطاعت حق

در فرهنگ قرآن - ایمانی بر مبنای معرفت و حق استوار است که - عمل و اطاعت نشانگر آن باشد وگرنه لفظ تنها و ادعاء، دلیل بر وجود ایمان قلبی نیست و در اکثر موارد آیات قرآن، واژه و لغت ایمان با لغت و واژه عمل یا واژه اطاعت و امثال آن به کار برده شده مانند: الذین آمنوا و عملوا الصالحات(119) مریم ع نیز در این آیه از قانتین از اطاعت کنندگان و عبادت پیشه گان معرفی می شود.
آری چنین زن، سمبل و الگوی زن در قرآن است و زنان مؤمنه باید چنین بوده و دارای این صفات باشند!