فهرست کتاب


شخصیت زن از دیدگاه قرآن

هادی دوست محمدی

شایسته کیست؟

گفتیم از آیات قرآن، به خوبی این حقیقت روشن است که انسان می تواند به مرحله عالی از رشد و کمال دست یابد که شایستگی محبوب شدن در پیشگاه خدای متعال را پیدا کند، در آیه دیگر در پیرامون مریم ع راه رسیدن به این لیاقت و این صعود را نشان داده می فرماید:
یا مریم اقنتی لربک و اسجدی وارکعی مع الراکعین(115)
هان ای مریم! در مقابل پروردگارت مطیع و خاضع باشد و سجده کن و با رکوع کنندگان، رکوع کن.
در این آیه شریفه، راه دست یافتن به این شایستگی ارائه شده است و هر انسانی از جمله یک زن متکامل چنین است که با اطاعت و خضوع در مقابل کمال مطلق و نماز و رکوع و سجود، می تواند به آن شایستگی توفیق یابد و حضرت مریم ع به قدری در این حرکت موفق بوده اند که لیاقت دریافت وحی را یافته و هم سخن با ملائک و فرشتگان الهی شده اند. آن زن می تواند چنین باشد.
قرآن مجید در جای دیگر می فرماید:
و مریم ابنت عمران التی احصنت فرجها فنخنا فیه من روحنا و صدقت بکلمات ربها و کته و کانت من القانتین(116)
و مریم دختر عمران، بانوئی که دامن خود را پاک نگاه داشت آنگاه از روح خود در او دمیدیم و کلمات پروردگارش و کتابها و شرایع الهی را تصدیق کرد و او از اطاعت کنندگان و خاضعان بود.
این آیه عطف به آیه قبل است که فرمود:
و ضرب الله مثلاً للذین آمنوا امراة فرعون...
خدای متعال نمونه زن با ایمان را به زن فرعون مثال آورده
که در بخش پیش مطالعه کردید. اکنون زن نمونه دیگر را مثال می زند و مریم را معرفی می کند و در این معرفی، می توانیم به چند ارزش توجه نمائیم:

الف - پاکدامنی

قرآن مجید در چندین مورد، به این جهت توجه کرده و مریم ع را به پاکدامنی ستوده است.(117) بدیهی است که یکی از بهترین صفات برای هر انسان، عفاف و پاکدامنی است و این جهت یکی از ارزشها برای زن معرفی شده است.

ب - ایمان

او به همه دستورهای پروردگار و همه کتب آسمانی و قوانین و شرایع الهی ایمان داشت.(118) و همچنانکه ایمان، آن هم ایمانی بر پایه معرفت و شناخت و ایمانی صحیح و خلل ناپذیر، خطیرترین و اساسی ترین پایه و مبنای حیات انسانی است، و زندگی منهای آن، مساوی با پوچی و مرگ خواهد بود و شخصیت زن نیز بودن یک چنین ایمان، بهترین ارزش را به وی داده سرچشمه همه زیبائی ها و خوبیها خواهد گشت و خوشبخت است خانواده ای که کانونش با این فروغ الهی روشن گشته و بانوی این کانون، معلم تقوا و پاکی باشد که در نتیجه پرتوش روشنائی بخش همه اعضای خانواده و سرانجام مربی جامعه خواهد بود.