فهرست کتاب


شخصیت زن از دیدگاه قرآن

هادی دوست محمدی

2- نفرت از ارزشهای پوچ و مادی

با اینکه او همسر مرد متمکن، ثروتمند و مقتدری است که تمام امکانات مادی را در اختیار دارد. اما چون طاغوت است در مقابل کمال مطلق قرار گرفته و خاری در مسیر حق می باشد، از او ابراز تنفر می کند و به کاخ نشینی نمی بالد و همسر شخصی مثل فرعون بودن را ارزش و موجب افتخار نمی داند، به علاوه او بانوی بزرگواری است که در کنار مردی مغرور، خودپرست و جبار مثل فرعون و در میان آن همه افراد تبهکار و بیدادگر، و جامعه ای منحط، ایمان خود را حفظ کرد و هرگز همرنگ جماعت فاسد و آلوده نگشته است. چون یکه و تنها بوده، مقهور جبر تاریخ نگشته است که خود تاریخ ساز شده و یک تنه در مقابل همه شیاطین و فشارهای روحی و جسمی مقاومت کرده است تا آنجا که با دیدگانی باز و اختیاری آگاهانه، شهادت را پذیرفته تا مسیر را کوتاهتر نماید و به مقصود خویش که همان قرب، عندلله و وصول به کمال مطلق است دست یابد، و می گوید: ونجنی من فرعون...!

3- طرد فرهنگ طاغوتی و شیطانی

او با ابراز تنفر و انزجار از عمل فرعون نه تنها از مردی سیه دل، تبه کار، مغرور و مخالف حق مثل فرعون، متنفر است بلکه کلا با فرهنگ فرعونی مخالفت می کند و از روش و کردار او بیزار است! بنابراین هر کس که روشی مانند روش فرعون داشته باشد نیز برای او منفور و با تفکر و روش آنان مخالف است و به همین جهت با معبود عالمیان نیایش می کند و می گوید: ونجنی من فرعون و علمه و مرا از فرعون و عمل او خلاص بخش، ناگفته پیدا است که عمل و کردار انسان، نتیجه و ثمره طرز تفکر، انگیزه، آرمان و بالاخره عقیده و بینش او و نشانگر شخصیت او است.

4- نفرت و انزجار از ستمکاران

در فرهنگ قرآن، همانطور که مهر و محبت، در راه خدا و برای خدا بر بندگان خدا لازم و از علائم و صفات مؤمنان است، نفرت و انزجار از زشتیها و زشت کاران نیز از وظایف آن شمرده شده است، همسر فرعون این ارزش را نیز ارائه داده و به خدای جهان عرضه می دارد و نجنی من القوم الضالمین، خدایا مرا از قوم و گروه ستمکار نجات ده، و با این گفته، نفرت و خشم خود را از ستم پیشگان ابراز نموده است.
بدیهی است که دوست داشتن و نفرت داشتن بی جهت نمی باشد، دوستی هنگامی است که سنخیت و تناسبی در بین و جذبه و کشش در میان باشد ولی موقعی که سنخیت نباشد بر اثر عدم انجذاب و کشش، دفع و فرار و سرانجام نفرت خواهد بود.