فهرست کتاب


شخصیت زن از دیدگاه قرآن

هادی دوست محمدی

ترجیح تفکر و اندیشه

قرآن در موارد مختلف به اهمیت اندیشه و تفکر توجه عمیق داشته در فرهنگ اسلام یکی از بزرگترین و بهترین وسایل وصول به قرب و تکامل، تفکر و اندیشیدن معرفی شده است و بی تردید این حالت، نتیجه و ثمره عقل و خرد انسان می باشد، و در مقایسه زن و مرد این حقیقت غیر قابل انکار است که مرد عقلانی تر و زن عاطفی و احساسی تر است. و شاید مراد از: بما فضل الله بضهم علی بعضی را ادامه آیه شریفه: الرجال قوامون علی النساء این باشد. یعنی مردان بر زنان قیم و سرپرست هستند و به واسطه آن چه که خدا بعضی از آنان را بر برخی دیگر برتری داده است.

بنیه و نیروی جمسی

کسی که مسئولیت سرپرستی و قیومیت دارد باید توان نیروی دفاع را داشته بعلاوه این روحیه را نیز دارا باشد که آفرینش، این حالت را به مرد داده و وظیفه پاسداری و نگاهبانی را به او سپرده است و باز این حقیقت نیز از آیه مبارکه استفاده می شود.

تعهد در برابر افراد خانواده

قرآن، مرد را متعهد اداره امور و مخارج، در واحد اجتماعی خانواده قرار داده است و مسئولیت دارد که نیازهای مادی آنها را نیز مرتفع نماید و خرج و مخارج زن بر مرد واجب است و به قدر ممکن باید وسایل رفاه و آسایش او را فراهم نماید.
اکنون طبیعی است که در مقابل این مسئولیت باید نظارت و قیمومیت نیز داشته باشد و این امر نیز از آیه شریفه به خوبی استفاده می گردد که:
الرجال قوامون علی انساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم
مردان بر زنان سر پرست و قیم هستند به واسطه آنچه که خدا برتری داده بعضی از آنان را بر بعضی دیگر و برای اینکه از اموالشان انفاق می کنند.
لازم به یادآوری است که چنانچه زنی را استثنائا ببینیم که همه یا اکثر این مطالب در مورد او و همسرش برعکس است و زن از شایستگی و لیاقت بیشتری برخوردار می باشد، ناگفته پیدا است که طرح و تحلیل اینگونه مطالب، در مورد کلی است و استثناءها به مطالب کلی لطمه ای نی زنند و خواننده گرامی، حقایق را با مواردی اندک، نقض نمی نمایند.
نکته دیگری که قابل ذکر می باشد این است که همچنانکه در گذشته نیز خاطرنشان ساختیم، همه این تفاوتها زیبا و در نظام آفرینش عین زیبائی است و هیچکدام این مطالب دلیل بر بهتر بودن و بدتر بودن نیست که اگر چنین نبود زن، زن نمی شد و مرد، مرد نمی گشت.
و آیه مبارکه... و الرجال علیهم درجة، بیانگر این حقیقت است.