فهرست کتاب


شخصیت زن از دیدگاه قرآن

هادی دوست محمدی

ترجیح خرد و عقل بر احساسات

قرآن، همواره لطائف عاطفی و احساسی را مورد عنایت و توجه قرار داده و طریق گوناگونی را برای رشد عواطف انسانی ارائه داده است و آئین اسلام آئین مهر و محبت معرفی شده و پیامبر اسلام ص بی محبت را دوزخی و نامسلمان معرفی نموده است.
قرآن، محبت و رحمت را از صفات مسلمانان معرفی کرده(99) و زندگی زناشوئی را با آرامش و مودت و رحمت پایه گذاری کرده(100) و آنچه را که مخصوصاً در کانون خانواده موجب گرمی و حرارت و محبت گردد سفارش و تجویز نموده است.(101)
در عین حال همیشه خرد و عقل را بر عواطف و احساسات، ترجیع داده و آنچه را که بر تعقل، اندیشه و خرد انسان لطمه بزند، محکوم و ممنوع نموده است مانند منع مشروبات الکلی و مواد مخدر و افراط در پیروی از هواهای نفسانی و... و عواطف و احساسات را هم به وسیله عقل و خرد، تعدیل و متعادل نموده است.
به همین جهت در موضوع پرستی در کانون خانواده فرموده است: الرجال قوامون علی النساء و جانب عقل را گرفته است.
بی تردید همچنانکه در بخشهای پیش یادآوری شدیم، مرد، جنبه عقلانی قوی تری دارد و زن جنبه عاطفی و احساسی نیرومندتر.
پس باید آن که جنبه عقلانیش قویتر است مسئولیت قیمومیت و سر پرستی را به عهده بگیرد.

ترجیح تفکر و اندیشه

قرآن در موارد مختلف به اهمیت اندیشه و تفکر توجه عمیق داشته در فرهنگ اسلام یکی از بزرگترین و بهترین وسایل وصول به قرب و تکامل، تفکر و اندیشیدن معرفی شده است و بی تردید این حالت، نتیجه و ثمره عقل و خرد انسان می باشد، و در مقایسه زن و مرد این حقیقت غیر قابل انکار است که مرد عقلانی تر و زن عاطفی و احساسی تر است. و شاید مراد از: بما فضل الله بضهم علی بعضی را ادامه آیه شریفه: الرجال قوامون علی النساء این باشد. یعنی مردان بر زنان قیم و سرپرست هستند و به واسطه آن چه که خدا بعضی از آنان را بر برخی دیگر برتری داده است.

بنیه و نیروی جمسی

کسی که مسئولیت سرپرستی و قیومیت دارد باید توان نیروی دفاع را داشته بعلاوه این روحیه را نیز دارا باشد که آفرینش، این حالت را به مرد داده و وظیفه پاسداری و نگاهبانی را به او سپرده است و باز این حقیقت نیز از آیه مبارکه استفاده می شود.