فهرست کتاب


شخصیت زن از دیدگاه قرآن

هادی دوست محمدی

تفاوتهای زیبا و متناسب

از آنجا که بحث پیرامون برخی از تکالیف، وظایف و مسئولیتها و حقوق زن و مرد، بستگی به این دارد که چگونگی تساوی و تفاوتهای آنها را بدون افراط و تفریط در نگرش و با واقع بینی، در نظر بگیریم، و ساختمان وجودی آنان را آنطور که هست بشناسیم. به همین جهت به برخی از ظرافتهای طبیعی و ریزه کاریهای آفرینش اشاره می کنیم تا مباحث آینده به خواست خدای متعال روشنتر گردد.

تفاوت های جسمی

به همان تناسب و زیبائی تفاوت در برگ گل و شاخه درخت، اندام و پیکره زن و مرد با یکدیگر تفاوت بسیاری دارند:
1- مردها به طور نسبی، معمولاً بلندقدتر و زنان کوتاه ترند.
2- رشد عضلانی مرد بیشتر از زنان است و طبعاً مردها دارای عضلاتی ستبر، نیرومند و برجسته هستند و در این مورد نیز، زنان از ظرافت، لطافت و نرمش خاصی برخوردارند.
3- جسم و اندم مرد، دارای خشونت ویژه ای است که از سر و رویش مشخص است و آفرینش در رویش مو، در صورت مرد و درشتی عضلات، به خوبی این حقیقت را ارائه داده است در صورتی که زن چنین نیست و همان ظرافت و لطافت مخصوصی به خود را دارا می باشد.
4- صدای مرد متناسب خود، کلفت و خشن و از زن نازک و ظریف می باشد.
5- در آغاز، رشد بدنی زن سریعتر از مرد است و دختران از پسران، زودتر رشد می کنند.
6- بدن مردان دارای توان و نیروی بیشتر از بدن زنها است.
7- زنان در برابر بسیاری از بیماریها و مصائب، از مردان مقاوم ترند.
8- زن زودتر از مرد به بلوغ می رسد و از جهت تولید مثل نیز زودتر از مرد از کار می افتد.
9- دختران، معمولاً زودتر از پسران به سخن می آیند.
10- مغز متوسط مرد از مغز متوسط زن بزرگتر است.
11- قدرت تنفس در ریه مردها بیش از ریه زنها است.
12- سرعت ضربان و تپش قلب در زنها زیادتر از مردها است.
13- محقق مشهور ویل دورانت می گوید:
نخستین نغمه صریح عشق با فرارسیدن بلوغ، آغاز می گردد، کلمه پوبرتی که در زبان انگلیسی معنی بلوغ می دهد با توجه به اصل لاتینی آن معنی سن و سال مو است، یعنی سنی که در آن مو بر بدن پسران می روید و مخصوصاً موی سینه که پسران این همه به آن می نازند. و موی صورت... کیفیت و کمیت مو در صورت تساوی امور دیگر ظاهراً با قدرت توالد و تناسل بستگی دارد و بهترین وضع آن، هنگام اوج گرفتن نشاط زندگی است. این نمو ناگهانی موی توام با خشونت صدا جزء صفات ثانوی جنسی است که به هنگام بلوغ عارض پسر می شود اما طبیعت در این سن، به دختران، نرمش اطراف و حرکات می بخشد که دیدگان را خیره می سازد و کفل آنانرا پهن تر می کند تا امر مادری آسانتر شود و سینه شان را برای شیر دادن به کودک پر و برجسته می سازد(87).
14- حتی موی زن و مرد، به قدری با یکردیگر تفاوت دارد که امروزه پلیس چنانچه رشته موئی در تعقیب سارقی بیابد از دیدن مو، زن بودن یا مرد بودن او را فوراً به دست می آورد.
اینها مختصری از تفاوتهای جسمی زن و مرد بود، اکنون بیاندیشیم که آیا این تساویها و تفاوتها را می توان دلیل خوبی یا بدی کسی دانست؟ و اگر این تفاوتها نبود، زیبائی معنی داشت؟ و همه این زیبائیها نشانگر آن است که آفرینش جهان، با تدبیر، حکمت، نظم، عقل و اراده خلل ناپذیری انجام گرفته و لازمه وجودی و تکامل هر چیز را به آن عطا کرده است و بالاخره همه اینها زیبائی و زیبائی است و زن باید چنین باشد که هست.

تفاوتهای زن و مرد در ابعاد مختلف