فهرست کتاب


شخصیت زن از دیدگاه قرآن

هادی دوست محمدی

نظام آفرینش هدفدار است

در منطق قرآن مجید، نظام جهان و کلیه موجودات، بر مبنای تدبیر، حکمت، قدرت علم و اراده پایه گذاری شده است و آنچه که لازمه وجودی و هر موجود بوده، به آن اعطاء گشته و هیچگونه نقص و کمبودی در آفرینش نمی باشد.
ربنا الذی اعطی کلشی ء خلقه ثم هدی(75)
پروردگار ما آن خدائی است که آنچه را که لازمه خلقت هر چیزی بوده به آن عطا فرموده سپس راه حرکت به سوی مقصد نهائی را به وی نشان داده است.
همه جهانیان از جمله انسان، دارای مقصد و مقصودی هستند و به سوی کمال مطلق در حرکت می باشند و طبیعت دارای هدف است و هدف نهائی، وصول به کمال مطلق قرب الی الله می باشد:
یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کد حاً فملاقیه(76)
هان ای انسان! تو در هر حال با هر رنج و سختی اطاعت و عبادت به سوی مقام قرب او نائل خواهی گشت.
در لسان قرآن، آفرینش انسان، به قدرت مطلقه خدای متعال و با تدبیر، علم و حکمت الهی بوده و با دقیقترین اندازه و نظام که جز از ذات باری تعالی از هیچ قدرتی صادر نمی شود و ساخته نیست به وجود آمده است:
فخلق کلشی فقدره تقدیراً(77)
پس هر چیز را آفرید و به اندازه و مقدار معینی اندازه گیری کرد
انا کلشی ء خلقناه بقدر(78)
ما هر چیز را به اندازه و قدر مشخص آفریده ایم
در بینش اسلامی، چون جهان فعل خالق متعال و معلول پروردگار حکیم، غنی، قادر، جمیل و بصیر است، به حق آفریده شده و آنچه که هست نظام احسن است و زیباتر و بهتر از آن، متصور نمی شود.
و ما خلقنا السوات و الارض و مابینهما الا بالحق(79)
آسمانها و زمین و آنچه را که بین آنها است نیافریدیم مگر به حق.
الذی احسن کلشی ء خلقه(80)
خدائی که هر چیز را به زیباترین وجه آفرید.
جهان چون چشم و خد و خال و ابرو است - که هر چیزی به جای خویش نیکو است.

آفرینش انسان

از دیدگاه قرآن، انسان که یکی از جهانیان و عضو شاخص جهان می باشد، به همین منوال بوده و به زیباترین صورت آفریده شده و آنچه که لازمه وجودی او بوده است خدای متعال به او داده و ارزانی داشته است.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم(81)
در حقیقت ما انسان را در نیکوترین قوام آفریده ایم.
انسان در فرهنگ قرآن خلیفه الله است و تجلی اسماء و صفات الهی در جهان می باشد.
انی جاعل فی الارض خلیفه(82)
ما انسان را در زمین خلیفه خود قرار دادیم.
انسان پرتو و شعاعی از وجود مطلق و از نشأت گرفته و به سوی او در حرکت است.
انا الله و انا الیه راجعون. خدای متعال انسان را چه زن و چه مرد به زیباترین و بهترین صورت به تصویر کشیده است و نقصی در آفرینش آنها نیست. و صورکم فاحسن صورکم(83)
بنابراین صحبت از تساوی و تفاوت زن و مرد، صحبتی است نا آگاهانه و مقایسه این دو حاکی از عدم درک صحیح از جهان آفرینش و نظام خلقت است که آنچه را که خدای جمیل آفریده است، زیبائی است و جمال، و تساوی تفاوت لازمه آفرینش آنها و هر دو زیبا هستند.

زیبائی و تکامل به تفاوتها بستگی دارد

شکوفه، گل و شاخه را در نظر بگیرید شاخه جمسی نسبتاً خشن و ستبر دارد ولی گل و شکوفه از ظرافت و نرمش ویژه ای برخوردار است. زیبائی، خود آرائی و خودنمائی گل چشمگیر و استحکام و توانمندی شاخه غیر قابل انکار است، اگر شاخه چنین نباشد، گل پشتوانه محکم و جایگاه مستحکمی برای خودنمائی نخواهد داشت و اگر گل چنان نمی بود، شاخه قادر به ابراز وجود و امید به آینده و میوه و ثمر نداشت، گل نشانگر زندگی و حیات درخت و شاخه است و شاخه و درخت پشتیبان و نگهدارنده گل.
در اینجا صحبت از تساوی یا تفاوت بی معنی است و بکوشیم که شاخه و گل را مساوی معرفی کنیم غیر علاقلانه است زیبائی شاخه و گل و همین است که هستند و نظام خلقت به بهترین وجه آنها را تنظیم نموده است.
اصولاً همیشه مساوات، مساوی با حق و عدل نیست و تفاوت نیز همواره ظلم و ستم نمی باشد در اینجا اگر شاخه و گل یکسان و مساوی بودند، خلاف عدالت بود و اگر تفاوت نداشتند بی عدالتی می بود.
نظام حکیمانه طبیعت برای گیاهان کوهستان، کرکهای خاص و ضخامت ویژه ای را قرار داده است تا بتواند از کمی آب و باران استفاده نموده با زندگی سخت و خشن کوهستان بسازند ولی گیاهانی در کنار جویها و جویبارها روئیده اند. بسیار لطیف و در مقابل نور خورشید و باد و طوفان کم مقاومت هستند، اکنون اگر بخواهیم طبق قانون مساوات بگوئیم چرا گیاهان لب جوی بیش از گیاهان کوه از آب برخوردار شوند ما اینها را نیز به کوهستان ببریم و در کنار گیاهان کوه بنشانیم تا مساوات اجرا گردد یا برعکس، سخنی است غیر عادلانه و غیر عاقلانه و اینجا مساوات نشانگر عدالت و حق نیست، بلکه قطعاً ظلم و تجاوز به آنها خواهد بود.