فهرست کتاب


شخصیت زن از دیدگاه قرآن

هادی دوست محمدی

تکامل و ارتباط با خدا

همه موجودات به سوی مقصد و کمال نهائی در حرکتند. از جمله انسان نیز که در میان موجودات از مسئولیت، تکلیف و حق انتخاب برخوردار است، کمال مطلق و مقصد نهائی را می جوید و به سوی آن در حرکت است. با توجه به اینکه با راهنمائی انبیای الهی، عقل، این حقیقت را دریافته است که کمال محض و مقصد نهائی، الله است و باید انسان خود را به قرب الی الله برساند، راه وصول به این مقام را عبادت و تسلیم و اطاعت محض در مقابل او و نفی استقلال از غیر او دانسته اند. بنابراین هر انسان که بتواند این راه را بپوید، به این مقام دست خواهد یافت اکنون این مرد یا زن، و هیچ تفاوتی در این جهت بین زن و مرد وجود ندارد
این بر خلاف اندیشه ها و اعتقادات سخیفی است که زن را مخلوق گناهکار دانسته و او را شایسته عبادت و به خدا رسیدن نمی دانند. در آئین تحریف شده مسیحیت و یهودیت چون عامل اصلی گناه و معصیت آدم ع را زن می دانند، بر این عقیده هستند که زن ذاتاً گناه آلود، بوده و پاک شدنی نیست! و این روح گناهکار است که به صورت زن متولد می شود!
یهودیان زن را مورد لعن ابدی خدا دانسته و مسیحیان در مورد زن همواره معتقد به اصالت گناه هستند!
ولی در قرآن می بینیم هیچگونه تفاوتی در این جهت میان زن و مرد نیست و هر کدام می توانند به مقام والای قرب نائل گردند و راه آن را نیز به هر دو نشان داده اند. در هر جای قرآن که سخن از مرد با ایمان و صالح به میان آمده است بلافاصله زن با ایمان و صالحه را خاطرنشان نموده است مانند این آیه مبارکه:
ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیراً و الذکرات، اعدا الله لهم مغفرة و اجراً عظیما(73)
در حقیقت مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان مؤمن، مردان و زنان صادق و راستگو، مران و زنان صابر و مقاوم، مردان و زنان خاشع و خداترس، مردان و زنان که دستگیر بی نوایان هستند، مردان زنان روزه دار و آن مردان و زنانی که عفاف و عصمت خویش را نگه می دارند و از زشتی و آلودگی خود را حفظ می نمایند و آن مردان و زنانی که همواره در حال ذکر و به یاد خدا هستند، خدای متعال برای آنان اجر و پاداشی بزرگ و مغفرت و بخشایش خویش را مهیا و آماده کرده است.
دقت می کنید که در تحلیل هر کدام از این صفات، حقایق والائی نهفته و هر کدام از آنها یکی از راههای وصول به قرب الی الله می باشد و در طی کردن این راه، زن و مرد یکسان می باشند.
و در تمام مسائل عبادی در آیات مختلف قرآن، این حقیقت را به صراحت مشاهده می کنید.

تساوی و تفاوت هر دو زیبا هستند

افراط و تفریط در داوری ها

زن، نیز در دیدگاه های مختلف، در طول تاریخ همواره موضوع بحث نظریات افراطی یا تفریطی بوده و هست، سالیان متمادی، با صدها دلیل و برهان، او را از انسان جدا کرده وی را موجودی غیر انسان و برای مرد می دانستند! و تفاوت های او در اندام و جهات دیگر را نشانه ناقص بودن او می پنداشتند!
امروز در جهان معاصر نیز این نظریه طرفداران بسیاری دارد و گرچه به ظاهر شعارهای آزادی زن را سر می دهند ولی عملاً او را به بردگی کشانده و از او برای منافع و امیال خویش سوء استفاده می کنند.
در مقابل این نظریه غیر انسانی و افراطی عده ای راه تفریط را پیموده از سوی دیگر حقیقت را زیر پا نهاده اند. برخی از معاصرین مانند اصطلاح غرب زدگی ، شرق زدگی و...، به زن زدگی مبتلا شده اند و اخیراً به عنوان دفاع از زن، او را موجودی برتر از مرد معرفی کرده و سعی کرده اند افراطها و ستمهای گذشته را بر زن به اینگونه جبران نمایند که طبعاً راه افراط و تفریط هر دو غلط و هر دو غیر عاقلانه اند.
این تفریط کاران، هر جا به تفاوتی برخورد کرده اند به گمان اینکه تفاوت دلیل نقص است از آن چشم پوشیده اند و هر جا تساوی به چشم می خورده، انگشت روی آن نهاده با سر و صدا و آب و تاب بیش از حد، اصرار بر تساوی زن و مرد نموده اند و همه جا کوشیده اند تا زن را مساوی مرد قلمداد کنند در صورتی که اینگونه دفاع از زن، عملاً نوعی تحقیر او و اثبات کمبود و نقص در او می باشد.
این افراط و تفریطها معمولاً از آنجا ناشی شده است که انسانها خواسته اند طبق تخیلات خود و با تمایلات خود، حقایق جهان را بسنجند و با اندیشه ها و تفکرات محدود خود داوری کنند به همین جهت هر روز، هر کس تحت تأثیر یک سلسله فعل و انفعلات و شرایط محیطی و تربیتی چیزی را گفته و نظریه ای را ابراز داشته است و پس از مدتی فرد دیگری مطلب دیگری را ارائه داده و همچنان هر کدام دیگری را تخطئه کرده اند و در نتیجه امروز شاهد یک مشت افراط و تفریط در همه زمینه ها از جمله در مورد زن، در صفحات کتب و تاریخ می باشیم.