فهرست کتاب


شخصیت زن از دیدگاه قرآن

هادی دوست محمدی

از دیدگاه قرآن

قرآن مجید، قاطعانه و صریح، زن را از این تهمت تبرئه نموده از مقام او دفاع می کند و خط بطلان بر روی این افسانه ها کشیده است قرآن در استان آدم و حوا می فرماید:
فقلنا یا ادم ان هذا عدولک و لزوجت(32)
پس گفتیم ای آدم در حقیقت این شیطان دشمن تو و همسرت می باشد.
در اینجا شیطان را، هم دشمن آدم و هم دشمن حوا معرفی کرده است و در جای دیگر می فرماید:
...ان الشیطان لکما عدومبین(33)
به راستی که این شیطان دشمن هر دوی شما است.
در این آیه نیز دشمنی شیطان با هر دو اعلام شده است.
در مورد فریب دادن شیطان، قرآن می فرماید:
فوسوس لهما الشیطان(34)
پس شیطان آن دو آدم و حوا را وسوسه کرد.
فد لا هما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا یخصفان علیما من ورق الجنة و ناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجرة و اقل لکما ان الشیطان لکما عدومبین(35)
آنگاه شیطان آن دو را به فریب و غفلت راهنمائی کرد، پس هنگامی که از آن درخت چشیدند، پنهانی های آنان آشکار گردید و بر آن شدند که از برگ درختان بهشت استفاده کرده خود را بپوشانند و خدا آنان را مخاطب قرار داده فرمود آیا من شما دو نفر را از این درخت نهی نکردم و نگفتم که بی شک این شیطان سخت دشمن شما است؟
دقت می کنید که در تمام خطابها، هر دو نفر مخاطب هستند و هرگز یکی از آنان را وسیله شیطان و عنصر گناه و فریب، معرفی نمی کند و در فریب شیطان نیز قبلاً می فرماید:
...مانها کما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین اوتکونا من الخالدین و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین(36)
و شیطان به دورغ گفت خدا شما دو نفر را از خوردن این درخت نهی نکرد مگر برای اینکه مبادا شما دو فرشته گردید یا اینکه مبادا در بهشت جاودانه بمانید و برای آن دو، سوگند یاد کرد که پس برای هر دوی شما از نصیحت کنندگان و خیر خواهان هستم.
و اتفاقاً در جای دیگر صراحت دارد که شیطان به طور مستقیم خود آدم را وسوسه کرد و فریب داد.
فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لایبلی فاکلا منها فبدت لهما سواتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة و عصی آدم ربه فغوی(37)
پس شیطان او آدم را وسوسه کرد گفت آیا تو را به درخت جاودانگی و ملک ابدیت راهنمائی بکنم؟ سپس آدم و حوا از آن درخت خوردند، در نتیجه آنچه که آشکار شدنش برای آنان زشت بود.نمایان شد و بر آن شدند که از برگهای درختان بهشتی استفاده کرده خود را بپوشانند و آدم، پروردگارش را نافرمانی کرد و به بیراهه رفت
و در مورد دیگر قرآن مجید تصریح می کند که شیطان باعث لغزش آن دو شد و فریبشان داد آنجا که می فرماید:
وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة و کلامنها رغداً حیث شتما و لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه ..(38)
و گفتیم ای آدم تو و همسرت در بهشت مسکن گیرید و آزادانه و بدون زحمت از نعمتهای آن برخوردار شوید ولی به این درخت نزدیک نشوید که از جمله ستمکاران خواهید گشت، پس شیطان، آدم و حوا را از راه صحیح لغزاند و سبب اخراج آن دو از بهشت و محرومیتشان از نعمتهای بهشتی گردید.

آفرینش زیبای زن و مرد

بدون تردید، ارزش وجودی زن، از ارزش وجودی مرد، جدا نیست و هیچکدام ذاتاً عامل بدبختی یا عنصر گناه نیستند بلکه هر کدام در همین شرایط وجودی که هستند، هیچگونه نقص در آنها نیست و به زیباترین نحو و شایسته ترین شکل آفریده شده اند که اگر به جز این بودند نقص داشتند آفریننده این نظام خود فرموده است که:
اعطی کلشی ء خلقه ثم هدی(39)
خدای متعال آنچه که لازمه وجودی آفرینش هر چیزی بود به آن عطا کرده و آنگاه راه کمال و حرکت را نیز به وی نشان داده است.
جهان چون خد و خال و چشم و ابروست - که هر چیزی به جای خویش نیکو است
همانطور که در کشور تن، زیبائی هر کدام از اعضاء به همان کیفیتی است که هستند زیبائی دیدگان در ظرافت آنها و زیبائی بازوان به قوی بودن و ستبر بودن آنها است، در واحد انسانی زن و مرد نیز زیبائی مرد به کیفیت خاص خودش، به نیرومند بودن و خشونت مردانگی او، و زیبائی و جلوه زن، به ظرافت و نازکی او است که از شیر حمله خوش بود و از غزال رم جمال شیر به یال و کوپال، و جلوه غزال، به حالت آمیخته با آرامی و لطافت و چشمهای زیبا و معصومانه و رمیدن از خشونتش می باشد هرگز حق نداری که به حمله او یا به رمیدن این اعتراض کنی که همین زیبا است غیر این نازیبا.
نقاش ازل همه جهان را به زیباترین وجه نقاشی کرده و نظام احسن را ارائه نموده است و در خصوص انسان فرموده است:
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم(40)
به تحقیق انسان را در زیباترین و بهترین قوام و مراتب وجود آفریده ایم
و صورکم فاحسن صورکم(41)
و خدای متعال شما را به تصویر کشید پس صورت شما را زیباترین و بهترین صورت قرار داد.
آری همان خدائی که همه جهان و جهانیان را به حق آفرید و همگان را زیبا آفرید:
خلق السوات و الارض بالحق
زن و مرد نیز در این نظام احسن به حق آفریده شده و به زیباترین وجه آفریده شده اند، منتهی همچنانکه تنه ها و شاخه های درختان، تنومند و خشن هستند و باید هم چنین باشند، شقایقها زیبا، ظریف و لطیف می باشند، در زندگی انسانی نیز مثل مرد و زن، به آن گونه است.

غرور و خود خواهی مرد؟

ناظم نظام احسن، زیبا تنظیم کرده است و اگر خوب بنگری چیزی جز زیبائی نخواهی یافت و این غرور و خودخواهی است که بگوئیم چرا شقایقها به این اندازه خوشرنگ و زیبا هستند؟ چرا توجه مرا جلب می کنند؟ چرا ارغوان، گلسرخ و یا سمن، در میان گیاهان به این اندازه جلوه دارند، چرا اینقدر خوشبو هستند که باید من بروم و یک دامن بچینم؟ این گناه گل است که زیبا است یا گناه تو است که نمی گذاری زیبا، زیبا بماند؟ و با تجاوزگری آن را پژمرده، افسرده و نابودش می کنی؟ تو خود را دریاب و زیبائی را تحقیر نکن، تو خود بدان که چگونه و کی باید از گل بهره برد؟ که اگر چنین کردی هرگز گلهای معصوم را گنهکار فرض نخواهی کرد. تو حداقل مثل بابا باش و از دیده و دلت فریادبکش(42) نه از آنکه دیده ات می بیند و دلت یاد می کند، اگر دیده و دل را انسانی ساختی، راحتی و حتی نیاز به فریاد هم نداری.
این از انانیت و خود خواهی انسان است که بنفشه و لاله را گنهکار بداند و آنها را مقصر بشمارد که چرا بنفشه معطر است و نشاط آور و چرا لاله خوشرنگ، زیبا، پرمعنی و با نجوی است؟
تو اگر مبتلا به بیماری زکام هستی و بوی خوش گل به مشامت نمی سازد، خود را معالجه کن و به رائحه گل بد مگو که اگر خود را معالجه کنی و با دیده و مشام سالم به گل بنگری و بو کنی و تقوای دل و دیده داشته باشی، آنگاه هر چه را می بینی خوبی و زیبائی می بینی و در مقابل ناظمش کرنش و تواضع می کنی و تبارک الله احسن الخالقین می گوئی!
آری زن عنصر گناه و شیطان کوچک نیست و این توئی که گناه آلود می نگری و شیطان گونه از وجود او سوء استفاده می کنی!