فهرست کتاب


شخصیت زن از دیدگاه قرآن

هادی دوست محمدی

در یونان

یونانیان، عموماً زن را یک مخلوق بسیار پست و فرومایه خیال می کردند که فائده وجودیش فقط خدمت خانه و تکثیر نسل بوده است، و اگر از یک زن بچه ناقص الخلقه ای به وجود می آمد، او را به قتل می رساندند.
مسیوتروپ لنگ می نویسد: در اسپارت اگر از یک زن بدبختی چنین امیدی نبود که از وی سرباز قوی پنجه ای به وجود بیاید، آن زن را اعدام می نمودند ... زمان اوج تمدن یونان هم غیر از زنان نوازنده و سازنده، از هیچ زنی احترام نمی کردند و به همین جهت غیر از زنان طبقه مزبور در هیچ طبقه هم، رسم آموزش و پرورش تعلیم و تربیت جاری نبوده است.(20)

در رم

در نظر رومیان، زن مظهر تام شیطان و انواع ارواح موذیه بود که با حیله و نیرنگ خویش، همیشه دامی در راه صید دلها و عقلها و انحراف مغزها، در دست دارد به همین جهت از آزردن او کوتاهی نمی کردند و حتی از خندیدن و سخن گفتنش جلوگیری می کردند، زنان رومی به عنوان اشخاص نبودند بلکه اشیاء به شمار می آمدند(21)

در هند و ایران

در هند و ایران باستان نیز زن وضع رقت باری داشت تا آنجا که از وحوش و بهائم کمتر به شمار می آمد، در این دو کشور هم نژاد، مانند سایر نقاط جهان در آن زمان، زن همچون اسیر و برده بود... و زنان اهدائی و پیش کشی معمولاً از گرجستان و کلشید و لارستان تهیه می شدند! و تجارت عمده آنان زنان زیبا روی کلشیدی و گرجی بود، تنها از یک ناحیه کلشید، سالانه متجاوز از دوازده هزار زن صادر می گردید، زیرا خرید و فروش زن در آنجا قانونی بود...(22)
خسرو پرویز، بیست و سومین پادشاه ساسانی، در کاخ مخصوص فقط سه هزار زن داشته که اینان علاوه بر دختران زیبا رو و مطربها و آوازخوانها و رقاصه های مخصوص بودند.(23)