فهرست کتاب


شخصیت زن از دیدگاه قرآن

هادی دوست محمدی

آیا زن وجودی ناقص است؟

بر خلاف گفته های بالا، نگاهی کوتاه به تاریخ جهان و اندیشه در آراء و عقاید جهانیان در مورد زن، حقایق بسیار تلخی را به دست می آوریم و داوری های ناعادلانه ای را در رابطه با زن، مشاهده می کنیم:
با توجه به اینکه در این سلسله مقالات، شخصیت زن را از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار داده ایم، نگارش کلیه آراء و نظریات در مورد زن، ما را از مقصد باز می دارد، به همین جهت، فقط به برخی از آنها اشاره کرده سپس نظریه قرآن را، در این بعد خاص ارائه می دهیم.

در یونان

یونانیان، عموماً زن را یک مخلوق بسیار پست و فرومایه خیال می کردند که فائده وجودیش فقط خدمت خانه و تکثیر نسل بوده است، و اگر از یک زن بچه ناقص الخلقه ای به وجود می آمد، او را به قتل می رساندند.
مسیوتروپ لنگ می نویسد: در اسپارت اگر از یک زن بدبختی چنین امیدی نبود که از وی سرباز قوی پنجه ای به وجود بیاید، آن زن را اعدام می نمودند ... زمان اوج تمدن یونان هم غیر از زنان نوازنده و سازنده، از هیچ زنی احترام نمی کردند و به همین جهت غیر از زنان طبقه مزبور در هیچ طبقه هم، رسم آموزش و پرورش تعلیم و تربیت جاری نبوده است.(20)

در رم

در نظر رومیان، زن مظهر تام شیطان و انواع ارواح موذیه بود که با حیله و نیرنگ خویش، همیشه دامی در راه صید دلها و عقلها و انحراف مغزها، در دست دارد به همین جهت از آزردن او کوتاهی نمی کردند و حتی از خندیدن و سخن گفتنش جلوگیری می کردند، زنان رومی به عنوان اشخاص نبودند بلکه اشیاء به شمار می آمدند(21)