فهرست کتاب


شخصیت زن از دیدگاه قرآن

هادی دوست محمدی

زوج آرامش بخش

زن و مرد، دو بخش از جسمی واحدند و هر کدام، معاون و یار دیگری است، اگر هر کدام را جدا از دیگری بینگاریم، گویا وجود ناقصی را فرض کرده ایم که بدون آن دیگر، کامل نخواهد بود.
همچنانکه زن، روحاً اتکاء به مرد دارد و در هر شرایطی، خویش را نیازمند به مرد می داند و همه جهان را به او بدهند این نیاز مرتفع نمی شود، مرد نیز در برابر زن چنین است، همواره به او و محبت او نیاز دارد، هر گاه مرد احتیاج به مادر دارد و لذت مادر داشتن برایش مطرح است، زن، آغوش پر مهر و جایگاه رشد برای جسم و جان او است و آنجا که نیاز به مربی، دلسوز و نوازشگر دارد، دامان زن، والاترین مدرسه و پرورشگاه روح و پیکر او است، هنگامی که به دوست، رفیق، همدم و همدرد نیازمند است، زن، یار او مایه شوق و اشتیاق او، محرم راز او، همدل و همدم او و همنشین وفادار او است. و آنجا که مرد به شور و عشق و نشاط، نیاز دارد، زن گل شکوفای زندگی او، مایه سرخوشی و سرور و نشاط او و آرام بخش جان و دل او است.

آیا زن وجودی ناقص است؟

بر خلاف گفته های بالا، نگاهی کوتاه به تاریخ جهان و اندیشه در آراء و عقاید جهانیان در مورد زن، حقایق بسیار تلخی را به دست می آوریم و داوری های ناعادلانه ای را در رابطه با زن، مشاهده می کنیم:
با توجه به اینکه در این سلسله مقالات، شخصیت زن را از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار داده ایم، نگارش کلیه آراء و نظریات در مورد زن، ما را از مقصد باز می دارد، به همین جهت، فقط به برخی از آنها اشاره کرده سپس نظریه قرآن را، در این بعد خاص ارائه می دهیم.

در یونان

یونانیان، عموماً زن را یک مخلوق بسیار پست و فرومایه خیال می کردند که فائده وجودیش فقط خدمت خانه و تکثیر نسل بوده است، و اگر از یک زن بچه ناقص الخلقه ای به وجود می آمد، او را به قتل می رساندند.
مسیوتروپ لنگ می نویسد: در اسپارت اگر از یک زن بدبختی چنین امیدی نبود که از وی سرباز قوی پنجه ای به وجود بیاید، آن زن را اعدام می نمودند ... زمان اوج تمدن یونان هم غیر از زنان نوازنده و سازنده، از هیچ زنی احترام نمی کردند و به همین جهت غیر از زنان طبقه مزبور در هیچ طبقه هم، رسم آموزش و پرورش تعلیم و تربیت جاری نبوده است.(20)