فهرست کتاب


انسان بر آستان دین «خلاصه آثار استاد شهید مرتضی مطهری ج 8 »

مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام

ج. زیبایی عقلی:

پیروان این نظریه می گویند: همان طور که زیبایی حسی، ناشی از تناسب است، تناسب در امور معنوی هم عامل نوعی زیبایی است و عامل افعال اخلاقی نیز همین حس زیبایی دوستی است. البته عده ای زیبایی را صفت افعال انسان می دانند و عده ای صفت روح انسان.

د. حاکمیت روح و عقل:

طبق این نظریه انسان از دو جوهر روح و بدن تشکیل شده و کمال روح در این است که تحت تأثیر بدن نباشد یا کمتر تحت تأثیر آن باشد و برای این کار باید میان همه قوا تعادل برقرار شود.(20)

ه. عقل دوراندیش:

این نظریه که نظریه بسیاری از مادیون است به یک فردگرایی کامل معتقد است و می گوید: چون انسان منفعت جو است در می یابد که منافعش در اجتماع بهتر تامین می شود و برای زندگی جمعی بهترین راه این است که کارهایش به نفع دیگران باشد یا لااقل به ضرر آن ها نباشد. وقتی این دوراندیشی تقویت شود، به فعل اخلاقی می انجامد.
عده ای اخلاق دینی را همین طور توجیه می کنند و می گویند: اخلاق دینی مبتنی بر ترس و طمع نسبت به جهان دیگر و ناشی از همین حس منفعت جویی انسان است.(21)